Współczesny prawnik bez względu na specjalizację, formę aktywności zawodowej i zainteresowania nie może obyć się bez znajomości konstytucji. W ocenie autorów I tomu komentarza do ustawy zasadniczej (drugi czeka na publikację) pod redakcją prof. Marka Safjana i prof. Leszka Boska cząstkowa i wąska wiedza na ten temat jest absolutnie niewystarczająca dla zrozumienia i prawidłowego stosowania przepisów. Dlatego w swoich tekstach postanowili oni jak najpełniej przybliżyć prawnikom zjawisko konstytucjonalizacji prawa. I trzeba przyznać, że się im to udało.
W komentarzu, nad którym prace trwały kilka lat, dwa pierwsze rozdziały konstytucji oraz preambuła zostały omówione według metody niestosowanej dotychczas przy prezentacji instytucji ustawy zasadniczej. Analizując konkretne przepisy, autorzy zbadali bowiem wpływ konstytucji na poszczególne gałęzie prawa. To ciekawy zabieg, który odzwierciedla sposób funkcjonowania regulacji konstytucyjnych w całym systemie prawa.
Konstytucja RP, tom I, Komentarz, art. 1–86, M. Safjan, L. Bosek, (red. nauk.), C.H. Beck, Warszawa 2016 / Dziennik Gazeta Prawna
Komentarz dopełnia geneza przyjętych rozwiązań konstytucyjnych. Autorzy nawiązują głównie do obowiązujących wcześniej w Polsce ustaw zasadniczych, przede wszystkim tych z okresu międzywojennego.
W publikacji znajdziemy też częste odniesienia do prawa europejskiego i europejskiej konwencji praw człowieka oraz orzecznictwa TSUE i ETPC. Naturalnie nie brakuje również odwołań do rozstrzygnięć TK, SN, NSA i sądów powszechnych.
W skład ponad 40-osobowego zespołu autorów wchodzi m.in. Kamil Zaradkiewicz, były dyrektor zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze TK, który szerszym kręgom dał się ostatnio poznać jako zapalczywy krytyk Trybunału Konstytucyjnego i jego prezesa. Jest autorem objaśnień do art. 20, 21, 64 i 70 ust. 5 konstytucji.
Jak możemy przeczytać w opisie publikacji, komentarz skierowany jest do przedstawicieli zawód prawniczych oraz pracowników administracyjnych i naukowych. Wydaje się, że powinien spełnić oczekiwania szczególnie tych pierwszych, gdyż zawiera pogłębioną prezentację wielu instytucji oraz mechanizmów prawnych.