TEZA Wygenerowanie wysokich kosztów prowadzonej działalności nie powoduje uprawnienia przedsiębiorcy do uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych.

STAN FAKTYCZNY Pozwany przedsiębiorca wraz z apelacją wniósł o zwolnienie go od opłaty od apelacji z uwagi na ciężką sytuację finansową. Była to kwota 3701 zł.

Sąd zwolnił go od opłaty ponad kwotę 1851 zł. Z dokumentów wynikało, że przychody pozwanego ze sprzedaży za 2015 r. zamknęły się kwotą 2,3 mln zł. Jego zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS i podatkowe na kwiecień 2016 r. wyniosły 3 mln zł. Sąd wskazał, że wydatki związane z pokryciem kosztów procesu muszą być traktowane priorytetowo w stosunku do innych wydatków. Przedsiębiorca wniósł zażalenie.

UZASADNIENIE Sąd okręgowy oddalił zażalenie. Wskazał, że, co prawda, przedsiębiorca odnotował w stratę, i to sięgającą blisko 1 mln zł, jednakże jest ona wynikiem wysokich kosztów jego działalności. Proporcjonalność w zakresie wzajemnego zestawienia przychodów i wydatków jest kwestią racjonalności prowadzonej działalności gospodarczej i nie można przyjąć, aby wygenerowanie wysokich kosztów działalności powodowało uprawnienie przedsiębiorcy do zwolnienia z opłaty sądowej w całości. Sam fakt wykazywania, iż działalność przyniosła stratę, nie może stanowić samoistnej podstawy do przyznania zwolnienia od kosztów, zwłaszcza w sytuacji, gdy strona uzyskuje wysokie przychody i wykazuje bardzo wysokie koszty ich uzyskania. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, że skoro dostępność do sądu wymaga z natury rzeczy posiadania środków finansowych, to ich zabezpieczenie stawało się istotnym składnikiem działalności gospodarczej. Strona, która wyzbywa się zdolności do zapłaty kosztów sądowych, nie może prawnie i skutecznie składać wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat sądowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 30 czerwca 2016 r., sygn. akt VI Gz 131/16