Jak wynika z orzeczenia sądu, gdy budynek, w którym wynajmowane są mieszkania wymaga remontu z opróżnieniem lokali, wynajmujący ma obowiązek zapewnić lokatorowi mieszkanie zastępcze. Musi ono spełniać warunki techniczne takie jak lokal dotychczasowy, a czynsz za mieszkanie zamienne nie może być wyższy od pierwotnego.

Lokatorzy dwóch mieszkań zostali pozwani przez wieczystą użytkowniczkę nieruchomości o wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali. Jedna z umów została zawarta w 1994 roku, druga w 2007 roku. Powódka wypowiedziała w 2014 roku umowy najmu. Mimo to lokatorzy nadal korzystali z jej nieruchomości. W związku z tym w kolejnym roku zostali wezwani do opuszczenia budynku.

Wcześniej, w 2010 roku, decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego zakazano użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdowały się wynajmowane mieszkania. W 2015 roku powódka w sposób pisemny zaoferowała pozwanym lokal zamienny. Najemca nie wyraził jednak zgody na przeprowadzkę.

Użytkowniczka wieczysta nieruchomości w pozwie powołała się na uznanie stanu bezumownego korzystania w związku z wypowiedzeniem umowy spowodowanym koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Sąd Rejonowy w Wieliczce uznał wypowiedzenie umowy najmu za bezskuteczne, ponieważ oferta lokalu złożona przez właścicielkę budynku nie spełniała przesłanek do uznania go za lokal zamienny. W piśmie użyty został ogólny zwrot „przeprowadzka Pana do tego lokalu byłaby pod każdym względem korzystna”. Nie udowodniono jednak, że mieszkanie zastępcze spełnia wymagane warunki techniczne, czyli takie same jak lokal dotychczasowy.

W trakcie postępowania dowodowego powołany został biegły, który stwierdził, że powódka dwukrotnie zawyżyła czynsz za wynajmowane mieszkania. Ocena ta została wydana na podstawie badania kondycji technicznej budynku.

„Na wiarę zasługiwała […] pisemna opinia biegłej sądowej z zakresu szacowania wartości nieruchomości. W ocenie Sądu była ona pełna, logiczna, a biegła wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania. Należy zauważyć, iż biegła dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem zawodowym, zaś opinię wydała po szczegółowej analizie lokalnego rynku nieruchomości. Zarzuty stron co do opinii, zostały przez biegłą wyjaśnione na rozprawie” - opiniuje sąd w uzasadnieniu wyroku.

Po rzekomym wypowiedzeniu umowy pozwani próbowali uiszczać wpłaty z tytułu umowy najmu na rzecz powódki. Ta jednak nie odbierała pieniędzy, w związku z czym lokatorzy składali je do depozytu sądowego. Wymiar sprawiedliwości takie zachowanie uznał za zgodne z prawem i normami wynikającymi z kodeksu cywilnego.

Decyzją sądu powództwo nie zostało uwzględnione. Właścicielka nie otrzyma więc odszkodowania w wysokości 9450 zł za okres rzekomego bezumownego korzystania z lokali. Jednocześnie obciążona została kosztami procesu.

Podstawa prawna

Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce, sygn. akt. C 549/16

Aleksandra Kowalczyk