Konieczność utrzymywania dzieci nie spowoduje automatycznego wstrzymania przez sąd wykonania decyzji nakładającej na hurtowników wysoką karę pieniężną.
TEZA Wykonanie decyzji nakładającej na stronę obowiązek uiszczenia należności pieniężnej tylko w wyjątkowych przypadkach jest źródłem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków.
STAN FAKTYCZNY Wspólnicy spółki cywilnej wnieśli do sądu skargę na decyzję dyrektora izby celnej nakładającej na nich karę w wysokości 36 tys. zł. Złożyli wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji z uwagi na zagrożenie dla dalszego bytu wspólników i ich rodzin. Jeden ma na utrzymaniu żonę oraz ośmioletniego syna. Drugi utrzymuje żonę oraz dwójkę dzieci (14 i 20 lat). Głównym źródłem ich przychodów jest handel detaliczny artykułami spożywczo-przemysłowymi. W 2014 r. jeden ze wspólników osiągnął dochód w kwocie 104 tys. zł, a drugi – 147 tys. zł. Analiza wyników finansowych za część 2015 r. wskazuje, że w 2015 r. osiągną znacznie niższy dochód niż w 2014 r. Ponadto organy celne nałożyły na wspólników cztery kary w łącznej wysokości 126 tys. zł. Wojewódzki sąd administracyjny odmówił wstrzymania wykonania decyzji. W jego ocenie przedłożone dokumenty nie świadczą o złej sytuacji finansowej wspólników i nie uprawdopodabniają niebezpieczeństwa utraty przez nich płynności finansowej na skutek wykonania decyzji. Wspólnicy wnieśli zażalenie.
UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. Podkreślił, że wykonanie decyzji nakładającej na stronę obowiązek uiszczenia należności pieniężnej tylko w wyjątkowych przypadkach jest źródłem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. Strona domagająca się wstrzymania wykonania decyzji obowiązana jest wykazać, że występują szczególne okoliczności uzasadniające uwzględnienie jej wniosku. Co prawda, dla zobrazowania swojej sytuacji finansowej wspólnicy przedstawili zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2014 r. oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów spółki za 2015 r. Nie świadczą one jednak o złej sytuacji finansowej wspólników i nie uprawdopodabniają niebezpieczeństwa utraty przez nich płynności finansowej na skutek wykonania decyzji. Również to, że łączna kwota wymierzonych kar jest wysoka w porównaniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa w latach 2014 i 2015, nie pozwala automatycznie przesądzić braku zdolności płatniczych.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2016 r., sygn. akt II GZ 475/16