15 tys. zł zapłaci przedsiębiorca za mylne przekonanie, że wykonywał transport za pomocą dwóch pojazdów, a tymczasem były to trzy elementy.
TEZA Jeżeli dwie przyczepy mają odrębne numery VIN oraz odrębne numery rejestracyjne, to nie można uznać ich za jeden pojazd. Wraz więc z samochodem jest to zespół trzech pojazdów, a na przejazd w takiej konfiguracji potrzeba zezwolenia.
STAN FAKTYCZNY Podczas przejazdu zatrzymano do kontroli zespół pojazdów składający się z samochodu i dwóch naczep. Kierował nim J.M., który wykonywał przewóz dwóch pustych kontenerów w imieniu przedsiębiorcy M.G. Podczas kontroli okazał trzy dowody rejestracyjne pojazdów. Każdy z nich miał osobne tablice rejestracyjne, oświetlenie zewnętrzne i numery VIN. Kierowca nie okazał zezwolenia, na podstawie którego taka liczba pojazdów mogłaby się poruszać w jednym zespole pojazdów. Wojewódzki inspektor transportu drogowego nałożył więc na przedsiębiorcę karę za przejazd pojazdem nienormatywnym w wysokości 15 tys. zł, ponieważ pojazd złożony był z więcej niż dwóch pojazdów. Główny inspektor transportu drogowego utrzymał w mocy zaskarżoną przez M.G. decyzję. Z protokołu kontroli wynikało, że kontrolowany zespół pojazdów składał się z trzech elementów, a mianowicie ciągnika siodłowego, naczepy i przyczepy, tj. liczby pojazdów większej niż określona w art. 62 ust. 4 ustawy –Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), oraz że wykonywany nim był przejazd bez zezwolenia, co podlega karze pieniężnej stosownie do art. 140ab ust. 1 pkt 3 lit. c tej ustawy. Obydwie przyczepy miały bowiem odrębne numery VIN oraz numery rejestracyjne. Przedsiębiorca wniósł skargę do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę. Wyjaśnił, że argument skarżącego, iż jego środek transportu nie jest w stanie poruszać się samodzielnie po drodze bez podłączenia go do pojazdu poprzedzającego, nie miał znaczenia. Ustawa nie wymaga, aby pojazd był w stanie samodzielnie poruszać się po drodze. Kontrolowany zespół pojazdów składał się z trzech pojazdów, a zatem z większej liczby niż określona w przepisie. M.G. wniósł skargę kasacyjną. Przekonywał, że sporny zespół pojazdów składał się jednak z dwóch pojazdów.
UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę. Wskazał, że stosownie do art. 2 pkt 49 p.r.d. zespołem pojazdów są pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość. Za pojazd ustawa rozumie środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Naczepa składała się z dwóch pojazdów. Jak bowiem przyznał sam skarżący, możliwe jest rozłączenie jej elementów i korzystanie jedynie z dwuosiowej przedniej części naczepy. Każda z naczep posiada też odrębny numer VIN i numer rejestracyjny. Wobec tego sporny zespół pojazdów składał się z trzech pojazdów. Wbrew twierdzeniom strony nie przemawiało za zwolnieniem jej z odpowiedzialności za przejazd przekonanie, że złączone pojazdy stanowią jeden pojazd. NSA wytknął przedsiębiorcy, że możliwe było przy dołożeniu staranności ustalenie, że sporna naczepa składa się z dwóch odrębnych pojazdów, i doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2016 r., sygn. akt II GSK 2809/14