Zachwianie płynności finansowej spółki i odpływ klientów oraz zwolnienie pracowników to trudne do odwrócenia skutki. Uzasadniają więc wstrzymanie wykonania decyzji
TEZA Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji powinno się odnosić do konkretnych okoliczności. Nie wystarczy samo powtórzenie przepisu.
STAN FAKTYCZNY Główny inspektor farmaceutyczny (GIF) cofnął zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę. Wniosła ona skargę wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji. Wskazała, że nieobecność na rynku farmaceutycznym w wyniku cofnięcia zezwolenia uniemożliwi jej powrót do branży. W związku z wykonaniem decyzji firma poniesie znaczną szkodę, polegającą na naruszeniu dobrego imienia oraz utracie marki. Przy braku wstrzymania wykonania decyzji będzie zmuszona zakończyć działalność oraz zwolnić pracowników. Jej zdaniem zwolnienia pracowników, zagrożenie koniecznością wyrejestrowania spółki, a nawet zgłoszenia wniosku o upadłość stanowią wystarczające przesłanki, aby wstrzymać wykonanie decyzji. Tak też uznał wojewódzki sąd administracyjny. Powołując się na art. 61 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), stwierdził, że charakter sprawy przemawia za wstrzymaniem wykonania decyzji, jej wykonanie uniemożliwi bowiem prowadzenie hurtowni. GIF wniósł zażalenie.
UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. Wskazał, że możliwość wstrzymania wykonania orzeczenia nie oznacza, że sąd jest zobligowany w każdym wypadku uwzględnić wniosek strony. To na niej ciąży obowiązek wykazania, że zachodzą warunki uzasadniające wstrzymanie określonego aktu. Uzasadnienie wniosku powinno się odnosić do konkretnych okoliczności. Nie jest wystarczające powtórzenie we wniosku przepisu. W ocenie NSA wykonanie tej decyzji spowoduje skutek prawnomaterialny w postaci wstrzymania działalności hurtowni farmaceutycznej (cofnięcie pozwolenia na jej prowadzenie). To z kolei dla spółki oznacza faktyczną niemożność prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zwolnienie pracowników, utratę korzyści majątkowych związanych ze sprzedażą leków, co w efekcie mogłoby doprowadzić do zachwiania płynności finansowej spółki. Ponadto wykonanie decyzji spowoduje niewątpliwie odpływ konsumentów do innych hurtowni, co może spowodować trudne do odwrócenia skutki.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2016 r., sygn. akt II GZ 488/16