TEZA: Za najbardziej zbliżone do postępowania zabezpieczającego należy uznać postępowanie egzekucyjne, a w konsekwencji przyjąć, że wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym powinna wynieść 25 proc. stawki minimalnej przewidzianej dla rozpatrywanej sprawy.
Sygn. akt I ACz 198/16
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z 4 marca 2016 r.
STAN FAKTYCZNY
Sąd Okręgowy na podstawie art. 745 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej: k.p.c.) zasądził na rzecz powódki, spółki akcyjnej, od pozwanego kontrahenta kwotę tytułem kosztów postępowania zabezpieczającego, wszczętego w oparciu o nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Postępowanie zabezpieczające prowadzone było z wniosku powódki przez komornika sądowego. Na zasądzone koszty składały się opłaty i wydatki pokryte przez powódkę i ustalone prawomocnym postanowieniem oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika, reprezentującego spółkę w postępowaniu zabezpieczającym.
Postanowienie zaskarżyła pozwana.
UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie. Wskazał, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zgodnie z art. 492 par. 1 k.p.c., od chwili wydania stanowił tytuł zabezpieczenia i podstawę wszczęcia postępowania zabezpieczającego. W treści nakazu brak jest wzmianki, że został on wydany na podstawie weksla, co z chwilą upływu określonego w nim terminu przydałoby mu, stosownie do art. 492 par. 3 k.p.c., dodatkowo przymiot wykonalnego. Pozwana nie spełniła świadczenia objętego nakazem przed wszczęciem postępowania. Powódka posiadała legitymację do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, które w zaistniałych okolicznościach było celowe. Spółka może więc domagać się od pozwanej zwrotu poniesionych kosztów postępowania. Zgodnie z art. 745 par. 1 k.p.c. sąd rozstrzyga o kosztach postępowania zabezpieczającego w orzeczeniu kończącym postępowanie. Reguła ta dotyczy kosztów postępowania zabezpieczającego, które toczyło się przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, albo incydentalnie w toku postępowania rozpoznawczego. Z przepisu wynika także, że o kosztach postępowania zabezpieczającego powstałych później, czyli po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie, rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia. W rozpoznawanej sprawie koszty postępowania zabezpieczającego powstały później niż nakaz zapłaty.
Powódkę w postępowaniu zabezpieczającym (które zostało wszczęte przed 1 stycznia 2016 r.) reprezentował adwokat. Dla ustalenia kosztów zastępstwa prawnego zastosowanie znalazły więc przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 461). Stosownie do par. 5 rozporządzenia wysokość stawki minimalnej należy ustalić przyjmując za podstawę stawkę w sprawie o najbardziej zbliżonym rodzaju. Za najbardziej zbliżone do postępowania zabezpieczającego należy uznać postępowanie egzekucyjne, a w konsekwencji uznać za miarodajne stawki z par. 11 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia i przyjąć, że wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym powinna wynieść 25 proc. stawki minimalnej przewidzianej dla rozpatrywanej sprawy.