Wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Prawnik, który nabył w innym kraju uprawnienia do wykonywania zawodu przed rozpoczęciem praktyki na terytorium Polski musi wykazać się odpowiednimi kompetencjami. Zakończenie testu umiejętności z wynikiem pozytywnym pozwoli na wpisanie się na listę adwokatów lub radców prawnych. Jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie weryfikacji są właściwe terytorialnie komisje egzaminacyjne.

Wchodzące w życie przepisy modyfikują zasady przebiegu egzaminu.

Po pierwsze nakładają na komisje obowiązek opublikowania w odpowiednim czasie listy zagadnień, na których opierać się będą egzaminacyjne zapytania wraz z listą niezbędnych aktów prawnych. Przygotowaną listę organ powinien doręczyć kandydatowi niezwłocznie po ustaleniu terminu i miejsca weryfikacji.

Po drugie zmienia się ilość tematów opracowywanych przez zdającego w czasie pisemnej części. Do tej pory kandydat zobowiązany był do opracowania 1 tematu. Teraz zdający będzie musiał przygotować wyjaśnienia w zakresie 1 lub 2 stanów faktycznych, stworzonych na potrzeby egzaminu. „Liczba tematów jest ustalana przez komisję kwalifikacyjną w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego z zakresem kształcenia odbytego przez kandydata oraz z uwzględnieniem wiedzy posiadanej przez kandydata, umiejętności i kompetencji wymaganych do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu adwokata albo radcy prawnego”.

Egzamin może trwać maksymalnie dwa dni. Czas przeznaczony na opracowanie jednego zagadnienia wynosi 360 minut od chwili wskazanej przez jednego z członków komisji.

Nowości pojawiają się także w części ustnej. Kandydat musi odpowiedzieć na 6 pytań znajdujących się w losowo wybranym zestawie. Ich problematyka dotyczy jedynie zasad organizacji i działania samorządu zawodowego oraz zasad etyki zawodowej i warunków wykonywania zawodu odpowiednio adwokata albo radcy prawnego. Do tej pory pytania dotyczyły także zagadnień merytorycznych. Egzaminowany ma 30 minut na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi. W tym etapie zakazano używania pomocy naukowych w postaci aktów prawnych.

Reszta zasad pozostaje bez zmian.

Rozporządzenie wchodzi w życie 17 czerwca 2016 r.