Jeżeli w klauzuli wykonalności widnieje poprzednia forma prawna spółki, a wniosek o wszczęcie egzekucji złożyła firma przekształcona, to nie ma obowiązku wykazywania przejścia uprawnień.
TEZA W zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w inną tego rodzaju spółkę zachodzi tożsamość podmiotowa i nie można takiego działania kwalifikować jako wymuszającego konieczność wykazywania przejścia uprawnień i uzyskania tytułu wykonawczego na rzecz spółki przekształconej.
STAN FAKTYCZNY Była to sprawa z wniosku wierzyciela, tj. spółki akcyjnej, odnośnie skargi na czynności komornika. Zwrócił wniosek spółki o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności na jej rzecz. A to dlatego, że nakaz zapłaty został wydany w 2001 r., gdy wierzycielem była spółka akcyjna. Klauzula wykonalności została nadana na jej rzecz. W 2007 r. nadana jednak została klauzula na rzecz następcy tego wierzyciela, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka skarżąca w tej sprawie powstała zaś na skutek przekształcenia spółki z o.o. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Sąd rejonowy oddalił skargę. Wskazał, że uprawnionym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego pozostaje wierzyciel oznaczony w tytule wykonawczym, a przejście praw i obowiązków powinno mieć odzwierciedlenie w takim dokumencie. Spółka wniosła zażalenie.
UZASADNIENIE Sąd okręgowy uchylił zarządzenie komornika o zwrocie wniosku. Wskazał, że w tej sprawie nastąpiła jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej dotychczas prowadzona była działalność przez wierzyciela. W takiej sytuacji na zasadach kontynuacji przyjmuje się w doktrynie, że spółka przekształcana i ta przekształcona to ten sam podmiot prawa funkcjonujący jedynie w innej formie prawnej. Sąd podzielił w tym zakresie pogląd Sądu Apelacyjnego w Łodzi zawarty w wyroku z 11 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 620/12), że art. 552 kodeksu spółek handlowych i art. 553 par. 1 k.s.h. wskazują, iż spółka przekształcana staje się spółką przekształconą i zmienia jedynie formę prawną przy zachowaniu bytu prawnego. W zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową zachodzi tożsamość podmiotowa i nie można przekształcenia kwalifikować jako sukcesji wymuszającej konieczność wykazywania przejścia uprawnień i uzyskania tytułu wykonawczego na rzecz spółki przekształconej. Nie było zatem podstaw, aby komornik wzywał do przedłożenia tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności na rzecz spółki akcyjnej.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z 16 maja 2016 r., sygn. akt II Cz 412/16