Budowa ogrodzenia nie wiąże się najczęściej z żadnymi skomplikowanymi formalnościami. Nie ma obowiązku występowania do starosty o wydanie pozwolenia na budowę, a w większości przypadków także zgłaszania mu takiej inwestycji. Przy budowie ogrodzenia od strony działek z sąsiadami, którego wysokość nie przekracza 2,2 m, nie trzeba dopełniać żadnych formalności - więcej o formalnościach przy zabudowie działki dowiesz się z naszego tekstu.
Czy muszę zgłosić, że tworzę oczko wodne
Planuję wykopać za domem oczko wodne o powierzchni około 40 metrów kwadratowych i głębokości do 1 metra. Czy muszę uzyskać pozwolenie od starosty?
NIE
Właściciel nieruchomości, który planuje wybudować na niej przydomowy basen lub oczko wodne, nie musi uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale pod warunkiem że jego powierzchnia nie będzie przekraczała 50 mkw. (do 28 czerwca 2015 r. było to jedynie 30 mkw.). W takim przypadku należy zgłosić zamiar wykonania prac do właściwego organu budowlanego (najczęściej starosty). Należy podać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do kopania oczka można przystąpić, jeżeli urzędnicy w terminie 30 dni nie sprzeciwią się inwestycji.
Bardziej skomplikowana pod względem formalnym jest budowa stawu rekreacyjnego lub rybnego. Jeżeli powierzchnia obiektu wodnego ma przekraczać 50 mkw., przed jego wykopaniem należy uzyskać nie tylko pozwolenie na budowę, ale i m.in. pozwolenie wodnoprawne.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Art. 9 ust. 1 pkt 19c i art. 122 ust. 1 pkt 3z ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
Czy dopuściłem się samowoli budowlanej
W ubiegłym miesiącu ułożyłem przed domem kostkę brukową. Sąsiad przestrzegł mnie, że nawet takie prace trzeba zgłaszać w starostwie i jeżeli ktoś złoży na mnie donos, będę odpowiadał za samowolę. Czy to prawda?
NIE
Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, przez utwardzenie gruntu należy rozumieć wszelkiego rodzaju prace z wykorzystaniem materiałów budowlanych, a więc np. wylanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej. Tak scharakteryzowane prace kwalifikowane są jako roboty budowlane, o których stanowi art. 29 ust. 2 pkt 5 prawa budowlanego. Należy od nich odróżnić roboty ziemne, przy których realizacji nie są wykorzystywane żadne materiały budowlane, a które polegają np. na wyrównaniu terenu.
Sąsiad czytelnika prawdopodobnie opierał się na starym stanie prawnym. Do 28 czerwca 2015 r. właściciel nieruchomości nie mógł legalnie prowadzić takich prac bez zgłoszenia u starosty, a niewywiązanie się z tego obowiązku mogło zostać uznane przez urzędników za samowolę budowlaną.
Należy jednak pamiętać, że pod pretekstem utwardzenia terenu nie można wykonywać większych inwestycji, w wyniku których powstanie obiekt budowlany, np. miejsca postojowe dla więcej niż 10 samochodów osobowych. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Czy muszę zgłosić budowę ogrodzenia
Planuję ogrodzić swoją działkę. Od strony sąsiadów zamierzam rozciągnąć siatkę, natomiast od strony ulicy wybudować niski płot. Czy muszę najpierw uzyskać pozwolenie na budowę?
NIE
Budowa ogrodzenia nie wiąże się najczęściej z żadnymi skomplikowanymi formalnościami. Nie ma obowiązku występowania do starosty o wydanie pozwolenia na budowę, a w większości przypadków także zgłaszania mu takiej inwestycji. Przy budowie ogrodzenia od strony działek z sąsiadami, którego wysokość nie przekracza 2,2 m, nie trzeba dopełniać żadnych formalności. Jeżeli natomiast czytelnik planuje budowę wyższego ogrodzenia, musi zgłosić swoją inwestycję do starosty. Trzeba to zrobić przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Starosta w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli starosta nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Starosta ma obowiązek wniesienia sprzeciwu, gdy zgłoszenie dotyczy budowy lub robót budowlanych objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę oraz gdy budowa objęta zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy. Starosta musi również sprzeciwić się zgłoszeniu, które dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Czy mogę rozpocząć prace budowlane wcześniej
Niedawno zgłosiłem budowę niewielkiego budynku gospodarczego do starosty. Bardzo mi się spieszy. Czy mogę rozpocząć prace przed upływem 30 dni?
NIE
Rozpoczęcie robót budowlanych po zgłoszeniu, ale jeśli nie upłynął jeszcze termin do wniesienia sprzeciwu, jest równoznaczne z wykonaniem robót budowlanych bez zgłoszenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie, podjęcie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia jest samowolą budowlaną, a więc działaniem bezprawnym, dokonywanym na wyłączne ryzyko inwestora, który powinien się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z nieuzyskania decyzji akceptującej jego działania inwestycyjne. Celem organów nadzoru budowlanego będzie wtedy doprowadzenie do likwidacji stanu niezgodnego z prawem i ochrona interesu publicznego.
Podstawa prawna
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 września 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 304/2006.
Czy mogę zacząć instalację w przyszłym roku
Miesiąc temu zgłosiłem zamiar budowy przydomowej altany. Zmieniłem jednak plany i chcę wybudować ją w następnym roku. Czy moje zgłoszenie będzie ważne?
TAK
Zgłoszenia budowy altany o powierzchni zabudowy do 35 mkw. należy dokonać zawsze minimum 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Tyle właśnie czasu mają urzędnicy na sprzeciwienie się rozpoczęciu inwestycji, np. z uwagi na jej zlokalizowanie poza wyznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego obszarem zabudowy.
Jeżeli po tym czasie nie ma odzewu ze strony urzędu, można rozpocząć prace. Należy jednak pamiętać, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się m.in. dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Przed przystąpieniem do prac warto upewnić się więc, czy takie pismo nie zostało wysłane, lub wstrzymać się o kilka dodatkowych dni.
Termin, w którym można rozpocząć budowę altany i innych obiektów na podstawie zgłoszenia, został wydłużony do 3 lat. Dopiero jeśli nie zacznie się budowy przed jego upływem, należy dokonać ponownego zgłoszenia. Do 28 czerwca 2015 r. przepisy budowlane przewidywały, że zgłoszenie jest ważne tylko przez dwa lata.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 5, 5b i 6a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Czy na postawienie garażu potrzebne jest pozwolenie
Chcę wybudować na swojej posesji garaż na samochód osobowy. Czy muszę ubiegać się o pozwolenie, jeżeli jego powierzchnia będzie wynosiła około 35 mkw.?
NIE
Przepisy wymieniają wiele konstrukcji, urządzeń oraz różnego rodzaju robót, których można legalnie dokonać tylko po zgłoszeniu. Całą listę kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, zapisano w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się obecnie wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 mkw. (przed 28 czerwca 2015 r. – do 25 mkw.). Do ich legalnego wybudowania wystarczy zgłoszenie, o ile łączna liczba tych obiektów na działce nie będzie przekraczać dwóch na każde 500 mkw. jej powierzchni. Podobne zasady obowiązują w przypadku wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Zdecydowanie większe możliwości mają właściciele działek, którzy noszą się z zamiarem wybudowania wiaty, pod którą chcą np. parkować swoje auto. Jeżeli będzie ona usytuowana na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jej powierzchnia zabudowy może wynosić nawet 50 mkw. (kiedyś było to 25 mkw.). Inwestor nie potrzebuje pozwolenia, o ile łączna liczba tych wiat na działce nie będzie przekraczała dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki.
Podstawa prawna
Art. 29 ust. 2, 2a i 2c ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).