Organ administracji publicznej może doręczyć pismo drogą elektroniczną jeśli strona spełni uprzednio określone warunki. Zainteresowana spółka powinna złożyć podanie przez Internet lub wystąpić do organu administracji o takie doręczenie wskazując urzędnikom adres elektroniczny. Musi także wyrazić zgodę na doręczanie pism w postępowaniu również przez Internet.

Jeśli jednak strona decydowałaby się na tradycyjne doręczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej, spółka może wówczas ustanowić pełnomocnika do odbioru przesyłki. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy firma nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim UE i nie ustanowiła uprzednio pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce. Wówczas spółka powinna wskazać pełnomocnika do doręczeń (chyba, że doręczenie odbywa się drogą elektroniczną). Jeśli tego nie zrobi, pismo pozostawia się w aktach sprawy traktując go jako doręczone. Ponadto, strona ma obowiązek powiadamiać urząd o wszelkich zmianach adresu, w tym także adresu elektronicznego. W przeciwnym razie dostarczenia pisma pod dotychczasowy (nawet nieaktualny adres) jest prawomocne.

Jak wygląda doręczanie pism w przypadku osób fizycznych? Zgodnie z art.42 ustawy, dostarczane są one w mieszkaniu lub miejscu pracy. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o takim trybie doręczenia adresat powinien otrzymać np. w swojej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania. W innych przypadkach pismo trafia na 14 dni do urzędu pocztowego a adresat otrzymuje powiadomienie o możliwości odbioru przesyłki. Doręczenie uważa się za dokonane po przesłaniu drugiego powiadomienia o przesyłce.

Z mocy prawa, w pewnych sytuacjach doręczenie w formie powszechnej bywa zbędne. Strony mogą być bowiem zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny sposób publicznego ogłaszania. Wówczas zawiadomienie lub doręczenie uważa się za pokonane po upływie 14 dni od publicznego obwieszczenia.

Źródło prawne: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego