Warto znać przepisy dotyczące obowiązku odśnieżania chodników przed posesjami. Za niedotrzymanie obowiązków grożą kary, m.in. grzywna. Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżenie przed domem jednorodzinnym, a kto pod budynkiem wielorodzinnym? Jakie odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Uściślając, za odśnieżenie chodnika przy domu jednorodzinnym odpowiada jego właściciel, a przy bloku bądź kamienicy zarządca budynku.

Kiedy właściciel nie musi odśnieżać?

Jeśli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Właściciel posesji nie musi też odśnieżać, jeśli chodnik nie jest położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nieodśnieżony chodnik. Jakie kary?

Według art. 77 Kodeksu wykroczeń, osoby odpowiedzialne za nieruchomości muszą przestrzegać przepisów, które dotyczą utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Obejmuje to m.in. wywóz odpadów i właśnie odśnieżanie chodników. Naruszenie tych obowiązków może skutkować karą grzywny w wysokości do 1500 zł.

Upadek na zaśnieżonym chodniku. Odszkodowanie

Art. 415 Kodeksu cywilnego reguluje zasady odpowiedzialności za szkodę. Treść brzmi: "Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Kwota odszkodowania może sięgać nawet 1 mln zł, ale są to przypadki wyjątkowe. Poszkodowany musiałby doznać bardzo poważnego urazu mózgu lub zapaść w śpiączkę.

W przypadku złamań, np. ręki bądź nadgarstka kwoty odszkodowań sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku poważnego urazu barku może to być nawet 100 tys. zł. Sąd bierze też pod uwagę stopień ograniczenia ruchomości kończyny.

Aby skutecznie dochodzić roszczeń na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, poszkodowany musi wykazać:

  • Wyrządzenie szkody,
  • Winę sprawcy szkody (umyślną lub nieumyślną),
  • Związek przyczynowy między działaniem/zaniechaniem sprawcy a szkodą,
  • Niezgodność działania/zaniechania sprawcy z prawem lub zasadami współżycia społecznego.