Organ gminy nie ma podstawy do odmowy wydania dowodu w takich przypadkach. W sytuacji konfliktu między rodzicami, obowiązujący stan prawny stwarza praktyczne problemy - wskazuje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka.

Do rzecznika napisała osoba, która - występując z wnioskiem o wydanie dowodu dla dziecka - dowiedziała się, że z takim wnioskiem wystąpił już wcześniej drugi rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską i dowód został mu wydany. W skardze wskazano na "poważne obawy" przed uprowadzeniem dziecka za granicę przy pomocy wydanego rodzicowi dokumentu.

"Jak wynika z otrzymanej skargi, obowiązujące przepisy stwarzają także innego rodzaju problemy. W jednym z urzędów trwa swoisty spór pomiędzy rodzicami: za każdym razem po uzyskaniu przez jednego rodzica dowodu dla dziecka, drugi rodzic składa oświadczenie o utracie dowodu i występuje o nowy dokument" - napisał rzecznik.

RPO proponuje, aby w ustawie o dowodach osobistych znalazły się rozwiązania analogiczne do przyjętych w ustawie o dokumentach paszportowych.

Do wydania paszportu dla dziecka konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców, których podpisy poświadcza organ paszportowy albo notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

RPO przypomniał, że obowiązujące wcześniej rozporządzenie MSW ws. dowodów osobistych przewidywało, że wniosek o dowód dla dziecka składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza.

Resort spraw wewnętrznych i administracji ma 30 dni, by odpowiedzieć RPO.