Utrzymanie budynku w należytym stanie, okresowe jego przeglądy i dokonywanie napraw to podstawowe obowiązki jego właściciela określone w prawie budowlanym. Rażące zaniedbania mogą spowodować kontrolę powiatowego nadzoru budowlanego i nałożenie grzywny.

Są także obowiązki, w których nie wyręczy nas administracja osiedla, spółdzielnia czy dozorca. Właściciel domu jednorodzinnego powinien zawsze na czas zadbać o swój dom, sprawdzić stan okien, kominów, instalacji, naprawić co trzeba, uprzątnąć swoje podwórko i chodnik za ogrodzeniem i oczywiście w terminie uregulować wszystkie płatności. Nagrodą za sumienne wypełnianie obowiązków będzie zadbany dom, który posłuży przez lata. O czym trzeba pamiętać?

Odpady

Przepisy zobowiązują właścicieli do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (śmietniki, szamba) i utrzymywania ich w należytym stanie, a jeżeli w pobliżu jest kanalizacja sanitarna - podłączenia do niej budynków. Na żądanie organu gminy lub straży miejskiej właściciel powinien udokumentować, że korzysta z usług gminnego lub prywatnego przedsiębiorstwa mającego zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów albo że sam wywozi śmieci i składuje je na wysypisku.

Dokumentem może być umowa, rachunek za wykonane usługi albo dowód zapłaty za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym. Jeśli właściciel ich nie ma, obowiązek usuwania odpadów przejmuje gmina, pobierając od właściciela związane z tym opłaty.

Chodnik przed domem

Właściciel musi uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Uprzątniętych śmieci nie trzeba gromadzić we własnym śmietniku i wywozić na własny koszt. Wystarczy je zmieść na gromadę, a z ulicy powinna je usunąć gmina. Nie trzeba sprzątać trawników i części ulicy, po których nie poruszają się piesi, chodników, na których mogą parkować samochody oraz terenów przystanków komunikacyjnych.

Tabliczka z numerem

Właściciel budynku ma obowiązek umieścić na nim w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy albo miejscowości (przepisy nie określają, jak ma wyglądać ta tablica).

Ogród

Planując ogród, trzeba wziąć pod uwagę, że drzewa i krzewy urosną i mogą zniszczyć ogrodzenie, zacienić ogród lub dom sąsiada, a opadłe z drzew liście będą zaśmiecać jego posesję. Jeśli gałęzie drzew już przechodzą na teren sąsiada, lepiej je usunąć. Gdy tego nie zrobimy, sąsiad sam będzie mógł je obciąć, jeżeli w określonym przez niego terminie nie zrobimy porządku z nadmiernie rozrośniętymi drzewami i krzewami.

Kontrola instalacji

Co najmniej raz w roku należy sprawdzić sprawność instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, a co najmniej raz na pięć lat - stan techniczny całego budynku, a w tym instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontrole mogą przeprowadzać osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 91a) ten kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 290)