Nie można uznawać, że stowarzyszenie jest zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej osobom trzecim bez określenia, czy żądane przez wnioskodawcę dokumenty w ogóle mają charakter publiczny – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
I skierował sprawę dotyczącą Wspólnoty Polskiej do ponownego rozpatrzenia. Kłopot w tym, że wcześniej organizacja sądowi I instancji nie chciała ich dostarczyć, więc nie można było tej kwestii rozstrzygnąć.
Wspólnota Polska to stowarzyszenie działające pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, korzystające z finansowania m.in. resortu spraw zagranicznych. Ma na celu przede wszystkim integrację środowisk polonijnych. Realizuje to m.in. przez swoje oddziały. I to właśnie w ich sprawie nie chciała udzielić wyjaśnień.
Przedmiotem sporu, który rozstrzygał NSA, była odmowa udostępnienia informacji dotyczącej likwidacji jednego z oddziałów stowarzyszenia osobie trzeciej. Chodziło o protokół z posiedzenia zarządu zamkniętego oddziału i Krajowej Rady Rewizyjnej Stowarzyszenia. Nie otrzymując odpowiedzi, mężczyzna złożył skargę do sądu. Przekonywał, że stowarzyszenie jest zobowiązane do udostępnienia mu informacji publicznej.
Organizacja utrzymywała jednak, że musi udostępniać jedynie te informacje, o których mowa w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.). Protokół komisji rewizyjnej stowarzyszenia jest jej zdaniem jednym z dokumentów wewnętrznych, które nie muszą być udostępniane na żądanie osób trzecich.
Problem polega na tym, że organizacja nie podzieliła się wcześniej protokołem również z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, gdy ten wezwał pełnomocnika stowarzyszenia do nadesłania oryginałów bądź kserokopii spornych dokumentów. WSA orzekł, że bez względu na charakter protokołów na stowarzyszeniu spoczywają określone obowiązki wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782).
Rozpatrując skargę kasacyjną, NSA uchylił wyrok sądu I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd uznał, że nie można zakładać, iż protokół jest informacją publiczną bez zapoznania się z jego treścią. – Przesądzając o charakterze informacji, sąd wojewódzki przesądził też o obowiązku stowarzyszenia do udzielenia tej informacji – wyjaśniła sędzia Irena Kamińska.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 22 marca 2016 r., sygn. akt I OSK 458/15.