Rejestr Spadkowy, który prowadzić od 8 września będzie Krajowa Rada Notarialna, poszerzony zostanie również o informacje dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – wynika z projektowanej przez rząd nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

To następstwo zmian wprowadzających do polskiego porządku prawnego europejskie poświadczenie spadkowe (EPS). Jest to akt potwierdzający prawo do spadku lub do poszczególnych przedmiotów spadkowych, które przysługują spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentu lub zarządcom spadku. Czynności dotyczące europejskich poświadczeń spadkowych zostaną powierzone sądom, z wyłączeniem możliwości wydawania orzeczeń w tym przedmiocie przez referendarzy sądowych, oraz notariuszom występującym w roli organu uprawnionego do rozpoznawania tego rodzaju spraw spadkowych, których działania będą podlegały instancyjnej kontroli ze strony sądu. Co do zasady, sądowe i notarialne tryby uzyskania poświadczeń spadkowych mają funkcjonować równorzędnie i niezależnie od siebie. Wybór drogi będzie zależny tylko i wyłączenie od zainteresowanego.

Europejskie poświadczenie spadkowe to dokument, który obok postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, potwierdza prawa do spadku

Sam Rejestr Spadkowy, którego funkcjonowanie rozpocznie 8 września się wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311) prowadzony będzie przez Krajową Radę Notarialną. Ujawniane mają być w nim informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku. Złożony przez rząd projekt nowelizacji rozszerza zakres Rejestru Spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe oraz orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące. zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń.

Zamiany w Prawie o notariacie

Przygotowany projekt nowelizacji, analogicznie do nałożonego na sądy obowiązku w odniesieniu do postanowień dotyczących EPS, przewiduje, że notariusze będą musieli uzupełniać Rejestr Spadkowy o wydawane przez nich europejskie poświadczenia spadkowe oraz o czynności dotyczące zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków EPS.

Kolejną proponowaną zmianą będzie konieczność składania przez notariuszy wniosków o wpis do księgi wieczystej roszczeń nabywcy z umów deweloperskich za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Inny zakres informacji

Projekt wprowadza pewne zmiany dotyczące informacji o spadkodawcy podawanych w akcie poświadczenia dziedziczenia lub Rejestrze Spadkowym. Gdy nowelizacja wejdzie w życie, miejsce zamieszkania spadkodawcy zastępowane będzie miejscem jego zwykłego pobytu w chwili śmierci, a obowiązek wskazania daty odnosić będzie się nie tylko do zgonu spadkodawcy, lecz także do znalezienia zwłok.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw na etapie opiniowania