Jest to czas maksymalny. Przepisy projektu rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych wskazują, że czynność ta powinna zostać zrealizowana bezzwłocznie.

Kierownik zespołu kuratorskiego decyduje o tym, który kurator otrzyma jaką sprawę. Podczas przydzielania spraw istotne są przede wszystkim: skuteczność, efektywność oraz chęć równomiernego rozłożenia prac na wszystkich członków zespołu. Co do zasady stosowana jest właściwość terytorialna, jednak jak zastrzegają projektodawcy predyspozycje danego kuratora nie pozostają bez znaczenia. Nowe przepisy mają zmusić kierowników do zwracania uwagi na personalne kompetencje kuratorów i ich ewentualny pozytywny wpływ na sprawę.

Wskazany kurator może w terminie 7 dni przekazać sprawę, o ile podany przez niego powód na to pozwala. W przeciwnym razie ma obowiązek bezzwłoczni nawiązać pierwszy kontakt z podopiecznym. Kontakt ten może polegać na:
- poinformować skazanego o objęciu go dozorem,
- wezwać go do osobistego stawiennictwa we wskazanym miejscu, chyba że wezwanie jest bezcelowe,
- poinformować właściwego miejscowo funkcjonariusza policji o oddaniu skazanego pod dozór za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej.


Podczas pierwszego spotkania skazany powinien dowiedzieć się o: prawach, obowiązkach, przynależności do grupy ryzyka powrotu do przestępstwa oraz dalszych warunkach współpracy.

Reklama

Strony kontaktują się za pośrednictwem poczty mailowej oraz telefonicznie, jeżeli skazany wyrazi na to zgodę.

Jeżeli mimo starań kuratora skazany nie stawi się na spotkanie, wysłane mu zostanie wezwanie powtórne. Jeżeli i ono nie zostanie zrealizowane kurator ma możliwość złożenia do sądu wniosku o:
- podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,
- zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
- odwołanie warunkowego zwolnienia.
Ewentualnie sam udziela skazanemu pisemnego upomnienia.