Sugestie zawarte w felietonie Rafała Fronczka – prezesa Krajowej Rady Komorniczej („Zbyt słaba ochrona 500+ przed egzekucją komorniczą” – DGP 56/2016) – wymagają co najmniej kilku uwag i wyjaśnień.
W felietonie stwierdzono, że wystąpienie KRK do pani premier podyktowane było wyłącznie troską o właściwą realizację programu 500+. Należy zatem zauważyć, że przejawem troski samorządu komorników sądowych (samorządu funkcjonariuszy publicznych) winno być przede wszystkim przestrzeganie prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy przepisy k.p.c., które wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r., w sposób jednoznaczny gwarantują interesy osób uprawnionych do pobierania świadczeń wychowawczych z programu 500+. Elementem tej troski powinna być również odpowiedzialność za wygłaszane publicznie opinie, zwłaszcza gdy odnoszą się do odosobnionych zapatrywań prawnych judykatury (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 67/14).
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że komornicy, dokonując zajęć rachunków bankowych, powinni wyraźnie wskazywać świadczenia wychowawcze jako niepodlegające zajęciu, co pozwoli właściwie określić jego zakres. Po wtóre, wbrew przytaczanym w felietonie poglądom, świadczenie wychowawcze nie podlega zajęciu w żadnej postaci, zaś pogląd, jakoby środki wpłacone na rachunek bankowy traciły swoją tożsamość, jest oderwany zarówno od literalnej, jak i systemowej wykładni art. 833 par. 6 k.p.c. Pomija też choćby stanowisko wyrażone w uzasadnieniu uchwały SN z 26 lutego 2015 r. (III CZP 104/14), w którym stwierdzono, że decydujące dla wyznaczenia granic przedmiotowych wyłączenia spod egzekucji (...) jest pochodzenie środków. Znamienne jest, że przedstawiona w felietonie argumentacja odnosi się do przywołanych bardzo ogólnie wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości sprzed wielu lat i w odmiennym – w kontekście wchodzącej w życie 1 kwietnia 2016 r.nowelizacji k.p.c. – stanie prawnym. Argumentacja ta całkowicie pomija zaś treść rozważań przedstawionych przez sekretarza stanu Patryka Jakiego w piśmie z 18 marca 2016 r. skierowanym do Krajowej Rady Komorniczej, w którym wykluczono dopuszczalność egzekucji ze świadczenia wychowawczego.