2988 zł będzie od przyszłego roku wynosić świadczenie dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Oznacza to wzrost o 530 zł w porównaniu z obecną kwotą.

Taka wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest związana z planowaną przez rząd podwyżką najniższego wynagrodzenia za pracę na 2024 r. Przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) uzależniają bowiem wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od tego, o ile rośnie minimalna płaca. Zgodnie z jej art. 17 ust. 3a–3d kwota tej formy wsparcia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Uzyskaną w ten sposób kwotę świadczenia pielęgnacyjnego zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Wprawdzie termin na wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów, które określi wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2024 r., mija 15 września br., ale zgodnie z przedstawioną wcześniej propozycją najniższa pensja od 1 stycznia przyszłego roku ma wynosić 4242 zł. W praktyce oznacza to, że skoro minimalna płaca 1 stycznia tego roku wynosiła 3490 zł, to wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 21,54 proc. W związku z tym, że w tym roku jest ono wypłacane w wysokości 2458 zł, przy zastosowaniu wspomnianego wskaźnika – od 1 stycznia 2024 r. – wzrośnie do 2987,45 zł, co po zaokrągleniu da 2988 zł. Tak jak w poprzednich latach waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego będzie wymagać od gmin zmiany wydanych opiekunom decyzji w zakresie jego wysokości (będzie to następować z urzędu). Przy czym będą mogły zacząć to robić, dopiero gdy minister rodziny i polityki społecznej oficjalnie ogłosi jego wysokość na 2024 r. poprzez publikację obwieszczenia w Monitorze Polskim – na co ustawa o świadczeniach rodzinnych daje czas do 15 listopada br.

Co istotne, rządowa propozycja – analogicznie jak w tym roku – zakłada, że najniższe wynagrodzenie w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie: 1 stycznia, a potem 1 lipca i od tego dnia będzie wynosić 4300 zł. Jednak tak samo jak w bieżącym roku, tak i w przyszłym, nie będzie to skutkować drugą waloryzacją świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to rezultat brzmienia art. 17 ust. 3a–3d ustawy, bo zawarte w nim przepisy przewidują tylko jedną zmianę kwoty wsparcia w danym roku. Dlatego kolejna zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego nie nastąpi 1 lipca 2024 r., ale 1 stycznia 2025 r. Wprawdzie ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429) wprowadzi od przyszłego roku wiele zmian w zasadach uzyskiwania świadczenia pielęgnacyjnego, m.in. pozwoli łączyć jego pobieranie z pracą oraz ograniczy możliwość jego pobierania do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat, ale akurat w zakresie sposobu waloryzacji jego kwoty żadne modyfikacje nie zostały uchwalone. Jednocześnie w przepisach tej ustawy zagwarantowano, że osoby, które teraz są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i zdecydują się zostać po 1 stycznia 2024 r. na starych zasadach jego pobierania, będą je miały waloryzowane w dotychczasowym trybie. ©℗