W najbliższych tygodniach wchodzą w życie nowe istotne regulacje dotyczące prawa znaków towarowych – ustanowione zarówno na poziomie UE, jak i w ustawodawstwie krajowym.
Określenie „wspólnotowy znak towarowy” 23 marca 2016 r. zastąpione zostanie pojęciem „znak towarowy Unii Europejskiej”, a dotychczasowy Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), właściwy w sprawach znaków wspólnotowych, będzie nazywany Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tego dnia bowiem zaczną obowiązywać postanowienia zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 341, s. 21). Na mocy tego rozporządzenia – co istotne – zmienią się również opłaty urzędowe pobierane przez EUIPO. W efekcie rejestracja unijnego znaku towarowego ma być nieco tańsza (zwłaszcza drogą online), mniej kosztowne będzie też przedłużenie jego ochrony.
Niejako równolegle ze zamianami dotyczącymi znaków towarowych UE 15 kwietnia wchodzą w życie krajowe regulacje w tym zakresie wynikające z ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 1615). Wprowadzają one rewolucyjne zmiany w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oraz procedur obowiązujących przy unieważnianiu i wygaszaniu tych praw.
Obecnie w Polsce Urząd Patentowy RP ma obowiązek przeprowadzenia z urzędu badania uwzględniającego zarówno bezwzględne, jak i względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w postaci wcześniejszych praw, nawet gdy uprawniony do tych praw nie wyraża sprzeciwu w stosunku do późniejszych rejestracji. To się zmieni. Zgodnie z nowym systemem Urząd Patentowy będzie przeprowadzał jedynie badanie formalnoprawne i sprawdzał wyłącznie bezwzględne przesłanki udzielenia ochrony. Nie będzie zatem odmawiał z urzędu udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy z powodu kolizji z prawami wcześniejszymi.
Tym samym UP przestaje z urzędu chronić interesy prywatnych podmiotów, a w swojej działalności skupia się na ochronie interesu publicznego. Właściciele już istniejących praw muszą tym samym aktywniej zadbać o własne prawa, jeżeli nie chcą uniknąć sytuacji kolizyjnych z późniejszymi znakami.
Nowy model postępowania – sprzeciwowy – odwołuje się do systemów obowiązujących obecnie w większości państw członkowskich UE oraz w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Model ten wychodzi jednocześnie naprzeciw regulacjom wynikającym z nowej dyrektywy 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 336, s. 1) docelowo zastępującej dyrektywę 2008/95/WE (ta ostatnia traci moc 15 stycznia 2019 r.).
138 712 taką liczbę praw ochronnych na znaki towarowe udzielono w trybie krajowym (stan na 31 XII 2014 r.)
97 083 taką liczbę praw ochronnych na znaki towarowe udzielono w trybie międzynarodowym (stan na 31 XII 2014 r.)