Oboje z mężem poważnie myślimy o rozejściu się, ale nie podjęliśmy jeszcze decyzji, które z nas założy sprawę. Czy ma znaczenie, kto wystąpi z pozwem, czy taki krok wpływa na postępowanie rozwodowe – zastanawia się pani Martyna.
Nie ma większego znaczenia, czy któryś z małżonków będzie szybszy i pierwszy złoży pozew o rozwód. O niczym to nie decyduje i nie daje przewagi nad drugą stroną. Osoba, która składa pozew, to powód (powódka), natomiast druga strona określana jest mianem pozwanego (pozwanej). Niezależnie od tego, kto sprawę założy, będzie się ona toczyć według tych samych reguł. Najważniejsze i tak jest to, co dzieje się w trakcie postępowania rozwodowego i w jaki sposób nastąpi rozstrzygnięcie. Pozwany ma takie same szanse i możliwości jak powód – ma prawo wnieść odpowiedź na pozew i przedstawić w niej swoje stanowisko.
Reklama
Pozorną „korzyścią” pozwanego jest opłata sądowa. Jest ona stała i wraz z pozwem wnosi ją powód, ale o kosztach postępowania ostatecznie rozstrzyga sąd w wyroku kończącym sprawę. Tak więc ostatecznie koszty rozkładają się tak, jest postanowi sąd.

Reklama
Ważnych jest jednak kilka szczegółów. Pozwany nie ma prawa wycofać pozwu. Tylko powód – a więc ten, kto pozew wniósł – może go odwołać, rezygnując z procesu rozwodowego. Także nieco inaczej określone są w kodeksie postępowania cywilnego konsekwencje niestawienia się na pierwszej rozprawie rozwodowej powoda i pozwanego.
Natomiast to, kto pierwszy złoży wniosek rozwodowy, ważne jest przy rozwodzie z obcokrajowcem. Zgodnie z rozporządzeniem prawa europejskiego sprawę może rozpatrywać zarówno sąd polski, jak i zagraniczny. Postępowanie będzie się toczyć przed sądem kraju małżonka, który złożył wniosek. Gdyby się jednak zdarzyło, że obie strony wszczęły postępowanie, czyli każda z nich złożyła wniosek rozwodowy w swoim kraju, to sąd, do którego wniesiono pozew później, zawiesza postępowanie i czeka na ustalanie sądu, do którego pozew trafił pierwszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.Urz. L 338, 23.12.2003, s. 1–29).