Pan Michał został potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód, w wyniku czego doznał skomplikowanego złamania nóg. – Stało się to około północy, gdy wracałem ze spotkania, w czasie którego piłem alkohol – wyjaśnia czytelnik. – Z tego powodu ubezpieczyciel odmówił – na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia – wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji, choć do wypadku doszło z wyłącznej winy kierującego autem, co zresztą prawomocnie potwierdził sąd karny – pisze pan Michał i pyta, czy ubezpieczyciel może uwolnić się od odpowiedzialności za następstwa wypadku samochodowego, gdy ubezpieczony był wprawdzie nietrzeźwy, ale nie przyczynił się do wypadku.
Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zobowiązanie ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu osobowym polega zwłaszcza na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia, gdy dojdzie do przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Postanowienia umowy są uszczegółowione w ogólnych jej warunkach (OWU).
Reklama
Skoro tak, to ubezpieczyciel nie może uwolnić się od odpowiedzialności za następstwa wypadku samochodowego, w wyniku którego pan Michał odniósł obrażenia, ponieważ to, że był wtedy pod działaniem alkoholu, nie doprowadziło do kraksy – nie ma normalnego związku przyczynowego pomiędzy stanem nietrzeźwości czytelnika a wypadkiem. Pomimo nietrzeźwości nasz czytelnik nie naruszył zasad ruchu drogowego – przechodził przecież przez jezdnię w przeznaczonym do tego miejscu. Brak jakiejkolwiek jego winy w zdarzeniu potwierdził zresztą sąd karny, który skazał kierującego pojazdem, nie dopatrując się po stronie pana Michała przyczynienia się do wypadku. Wyrok skazujący jest prawomocny i wiąże, co do faktu popełnienia przestępstwa, sąd w postępowaniu cywilnym o zapłatę ww. świadczeń.

Reklama
Na uwagę w tym przypadku zasługuje prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Żorach z 8 lipca 2015 r., sygn. akt: I C 23/14, w świetle którego „Stan nietrzeźwości poszkodowanego w wypadku drogowym pieszego nie stanowi samodzielnej okoliczności wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za następstwa wypadku objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli stan ten nie był przyczyną wypadku, w szczególności jeżeli pieszy znajdujący się w tym stanie nie naruszył zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Podstawa prawna
Art. 361–362 oraz art. 805 par. 1 i 2 pkt 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 539). Art. 11 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1635).