Jest bowiem tym samym podmiotem, który zawierał z kontrahentem umowę oraz odbierał oświadczenie wekslowe. Tak więc dłużnik nie skorzysta na powoływaniu się na ten fakt.
TEZA Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na przysługujące jej roszczenia. Zmiana nazwy strony nie powoduje przejścia istniejących i ważnych wierzytelności w niebyt prawny.
STAN FAKTYCZNY W 2012 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (finansujący) zawarła ze spółką akcyjną (korzystający) umowę leasingu operacyjnego. Jej przedmiotem było oddanie do używania samochodu osobowego. Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez spółkę akcyjną wraz z deklaracją wekslową. Spółka ta nie wywiązała się z obowiązków i kontrahent wezwał ją do zapłaty zaległych należności. W związku z tym, że spółka akcyjna nie uregulowała należności, strona finansująca uzupełniła wystawiony weksel, zawiadamiając o tym drugą stronę i wzywając do zapłaty sumy wekslowej. Ta nie uregulowała jednak należności. Sprawa trafiła do sądu. Spółka z o.o. wniosła o zasądzenie od spółki akcyjnej ostatecznie kwoty 106 tys. zł. Nakazem zapłaty sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Strona pozwana wniosła zarzuty od nakazu zapłaty. Wskazała, że wypełniony przez stronę powodową weksel, jak również deklaracja wekslowa, zawierają dane, które nie dotyczą powodowej spółki. Ta bowiem w międzyczasie zmieniła nazwę.
UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że powództwo należało uwzględnić, i utrzymał w mocy nakaz zapłaty.
Wskazał, że w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu umowy leasingu pozwana wystawiła na rzecz strony powodowej deklarację wekslową oraz weksel in blanco, tj. weksel nieuzupełniony. Weksel miał zostać wypełniony w sytuacji zadłużenia pozwanej z tytułu umowy. Strona pozwana nie regulowała opłat mimo ciążącego na niej w tym zakresie obowiązku (art. 70913 k.c. i umowa stron), co spowodowało, że powodowa spółka rozwiązała umowę oraz uzupełniła weksel. Skoro pozwana nie wywiązywała się z określonych w umowie leasingu obowiązków, to należy stwierdzić, że weksel został wypełniony prawidłowo, zgodnie z deklaracją wekslową. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo wekslowe (Dz.U. nr 37, poz. 282 ze zm.), jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.
Jak podkreślane jest w literaturze przedmiotu, prawo do uzupełnienia treści weksla uzyskuje każdy posiadacz blankietu wekslowego z chwilą nabycia praw z tego weksla w dobrej wierze i w sposób przewidziany w prawie wekslowym. Uzupełnienie weksla in blanco jest prawidłowe, jeżeli dokona go osoba do tego uprawniona.
Podnoszony zaś przez stronę pozwaną zarzut, że przedmiotowy weksel nie może być podstawą do żądania zapłaty z uwagi na, że miałby być płatny w siedzibie nieistniejącego przedsiębiorcy, uznać trzeba za całkowicie chybiony. Zmiana nazwy strony powodowej nie ma wpływu na przysługujące jej roszczenia. Zmiana nazwy strony nie powoduje przejścia istniejących i ważnych wierzytelności w niebyt prawny. I jest to pogląd wyrażany w orzecznictwie. Skoro dłużnik po zmianie nazwy swojej firmy w dalszym ciągu obciążony jest zaciągniętymi wcześniej zobowiązaniami, to tym bardziej wierzyciel w sytuacji zmiany nazwy nie traci w żaden sposób uprawnień do dochodzenia swoich należności. Skoro więc zmiana nazwy strony powodowej została uchwalona w sposób prawidłowy i ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, to ani deklaracja wekslowa zawierająca wcześniejszą nazwę powodowej spółki, ani wypełniony weksel z nową nazwą nie traci ważności. Strona powodowa jest tym samym podmiotem, który zawierał ze stroną pozwaną umowę leasingu oraz odbierał oświadczenie wekslowe.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 19 listopada 2015 r., sygn. akt X GC 29/15
ikona lupy />
Tomasz Niedziński radca prawny / Dziennik Gazeta Prawna
KOMENTARZ EKSPERTA
Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na prawa i obowiązki spółki. Istniejące zobowiązania czy przysługujące wierzytelności nadal istnieją i spółka ma prawo dochodzić roszczeń, które powstały przed zmianą jej nazwy. Nie ma to także wpływu na dochodzenie przez tę spółkę roszczeń w sytuacji, gdy zostały one zabezpieczone wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionymi w okresie, gdy spółka występowała pod inną nazwą, który to weksel został uzupełniony po zmianie nazwy spółki i zawierał nową nazwę spółki. Oczywiste jest, że w takiej sytuacji istnieje tożsamość podmiotowa po stronie spółki pomimo zmiany jej nazwy. Jest to ten sam podmiot, który zawierał umowę i w związku z którą roszczenia z niej wynikające zostały zabezpieczone na rzecz tego podmiotu wystawieniem deklaracji wekslowej i wekslem in blanco.