Kontynuujemy omawianie przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.), która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. To przełomowy akt prawny, który w zamiarze ustawodawcy diametralnie zmienić ma dotychczasową filozofię postępowania wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Priorytetem stać się ma ratowanie firmy. Dlatego zamiast jednej dotychczasowej ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.; dalej p.u.n.) wprowadzono dwa odrębne akty prawne: omawiane tutaj prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe (taki tytuł od 1 stycznia 2016 r. nosi znowelizowana ustawa p.u.n.). Taki zabieg ma na celu zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych i wyraźne odróżnienie procedur naprawczych od postępowań upadłościowych.
W piątej części komentarza przybliżamy materię uregulowaną w art. 95-112 p.r.
Kontynuujemy omawianie procedur związanych ze spisem wierzytelności. Między innymi opisujemy zasady: rozpoznawania sprzeciwu, sporządzania spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym, zatwierdzania spisu wierzytelności. Omawiamy także możliwość wykreślenia wierzytelności ze spisu oraz uzupełnienia spisu, a także zasady dochodzenia wierzytelności nieuwzględnionej w spisie.
Ponadto w części piątej komentarza rozpoczynamy omawianie przepisów dotyczących zgromadzenia wierzycieli. Między innymi analizujemy zasady jego zwoływania, wymogi dotyczące obwieszczania o nim. Szczegółowo komentujemy zasady głosowania, uwzględniania i liczenia głosów, a także przyjęcia uchwały.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Poprzednie części komentarza ukazały się:
● cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184),
● cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209),
● cz. 3 – 24 listopada 2015 (DGP nr 228),
● cz. 4 – 29 grudnia 2015 (DGP nr 252).
Następna część ukaże się 23 lutego 2016 r.
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl