Sprawa dotyczyła powództwa kobiety, która domagała się zadośćuczynienia za krzywdę jakiej doznała na skutek upadku na oblodzonym chodniku. W pierwszej instancji sąd orzekł, że zarówno spółdzielnia mieszkaniowa, jak i firma ubezpieczeniowa, w której ubezpieczony był zarządca dróg powinny solidarnie wpłacić na konto powódki kwotę około 16 tysięcy złotych.

Oba podmioty złożyły apelację twierdząc, że sąd popełnił istotne błędy w czasie procesowania. Zdaniem ubezpieczyciela „spółdzielnia miała obowiązek oczyszczania chodnika z błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń – pomimo oddalenia chodnika o około 4, 5 m od granicy pozwanej i usytuowanego w tym miejscu pasa zieleni”. Z kolei spółdzielnia twierdziła, że jej odpowiedzialność ulega wyłączeniu na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z z 1996 r. nr 132 poz. 622 z zm.).

Sąd Okręgowy nie przychylił się do żadnego z powyższych stanowisk i w pełni poparł argumentację sądu niższej instancji.

W czasie orzekania sąd zauważył, że podmioty które złożyły apelację kwestionowały swoją odpowiedzialność w problematycznym zdarzeniu. Wyjaśniając tę kwestię przypomniane zostały orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt: sygn. akt V ACa 477/14) oraz Sądu Najwyższego (sygn. Akt: sygn. akt II CR 542/70, OSNC 1971/9/153). Zgodnie z pierwszym z nich: „Jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządcy drogi, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z zm.). Sąd Najwyższy podkreślił w swoim wyroku, że „nie jest dopuszczalne dowodzenie wobec poszkodowanego, że jedna z tych osób przyczyniła się do szkody w mniejszym stopniu niż inna. (…) Jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządu miasta, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 KC.

Zdaniem sądu biorąc powyższe pod uwagę za skutki zdarzenia z dnia 28 stycznia 2013 r. solidarną odpowiedzialność ponosi pozwana Spółdzielnia oraz Ubezpieczyciel. Skład orzekający zauważył, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela w niniejszym postępowaniu wynika z faktu, iż zarządca drogi odpowiedzialny za stan techniczny chodnika, miał zawartą umowę ubezpieczenia oc z pozwanym towarzystwem.

Obie apelacje zostały uznane za zasadne.

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt V Ca 552/15