Zdaniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie nie tylko na właścicielu nieruchomości położonej wzdłuż chodnika spoczywa obowiązek jego odśnieżania. Zarządca drogi też będzie ponosił konsekwencje swojego niedopatrzenia lub lenistwa pracowników.

Sprawa dotyczyła powództwa kobiety, która domagała się zadośćuczynienia za krzywdę jakiej doznała na skutek upadku na oblodzonym chodniku. W pierwszej instancji sąd orzekł, że zarówno spółdzielnia mieszkaniowa, jak i firma ubezpieczeniowa, w której ubezpieczony był zarządca dróg powinny solidarnie wpłacić na konto powódki kwotę około 16 tysięcy złotych.

Oba podmioty złożyły apelację twierdząc, że sąd popełnił istotne błędy w czasie procesowania. Zdaniem ubezpieczyciela „spółdzielnia miała obowiązek oczyszczania chodnika z błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń – pomimo oddalenia chodnika o około 4, 5 m od granicy pozwanej i usytuowanego w tym miejscu pasa zieleni”. Z kolei spółdzielnia twierdziła, że jej odpowiedzialność ulega wyłączeniu na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z z 1996 r. nr 132 poz. 622 z zm.).

Sąd Okręgowy nie przychylił się do żadnego z powyższych stanowisk i w pełni poparł argumentację sądu niższej instancji.

Reklama

W czasie orzekania sąd zauważył, że podmioty które złożyły apelację kwestionowały swoją odpowiedzialność w problematycznym zdarzeniu. Wyjaśniając tę kwestię przypomniane zostały orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt: sygn. akt V ACa 477/14) oraz Sądu Najwyższego (sygn. Akt: sygn. akt II CR 542/70, OSNC 1971/9/153). Zgodnie z pierwszym z nich: „Jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządcy drogi, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z zm.). Sąd Najwyższy podkreślił w swoim wyroku, że „nie jest dopuszczalne dowodzenie wobec poszkodowanego, że jedna z tych osób przyczyniła się do szkody w mniejszym stopniu niż inna. (…) Jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządu miasta, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 KC.

Zdaniem sądu biorąc powyższe pod uwagę za skutki zdarzenia z dnia 28 stycznia 2013 r. solidarną odpowiedzialność ponosi pozwana Spółdzielnia oraz Ubezpieczyciel. Skład orzekający zauważył, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela w niniejszym postępowaniu wynika z faktu, iż zarządca drogi odpowiedzialny za stan techniczny chodnika, miał zawartą umowę ubezpieczenia oc z pozwanym towarzystwem.

Obie apelacje zostały uznane za zasadne.

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt V Ca 552/15