Projekt zarządzenia ws. "powołania międzyresortowego zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji uchodźców" trafił do konsultacji.

Zespół ma opracować procedury postępowania dotyczące sprawnego rozpatrywania wniosków w procesie przyjmowania i pobytu uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem "okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski".

Ma również opracować "mechanizmy monitorowania procesów przesiedleń i relokacji uchodźców a także sposób kontroli wypełniania przez uchodźców obowiązków związanych z procesem integracji".

Pracami zespołu będzie kierował szef MSWiA. Będzie mieć dwóch zastępców: wiceszefa resortu oraz koordynatora służb specjalnych. W skład tego gremium wejdą przedstawiciele czterech resortów: finansów, rodziny, zdrowia i MSZ, szefowie: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz komendanci główni Straży Granicznej oraz policji.

W poniedziałek do konsultacji trafił także przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Projekt ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do decyzji Rady UE z września 2015 r. w sprawie przyjmowania uchodźców.

Projektowane zmiany polegają na wydłużeniu dotychczasowego terminu przewidzianego na przekazanie informacji Szefowi UdSC, czy wjazd cudzoziemca na terytorium RP mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony porządku publicznego - z 7 dni od dnia otrzymania wniosku do 30 dni, z możliwością dalszego przedłużenia do 14 dni.

Jak podkreśla MSWiA projektowane zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa; wydłużenie tego terminu jest zasadne, ponieważ 7-dniowy termin przekazywania informacji nie gwarantuje rzetelnego ich zebrania.

Na początku stycznia wiceszef MSWiA Jakub Skiba, nadzorujący m.in. politykę migracyjną, poinformował PAP, że grupa polskich oficerów łącznikowych, m.in. Straży Granicznej, uczestniczy w Grecji w procesie weryfikacji tożsamości 67 uchodźców wytypowanych w pierwszej kolejności do osiedlenia w Polsce.

Zgodnie z dotychczasowymi zobowiązaniami polskiego rządu pierwsze grupy głównie syryjskich uchodźców - relokowanych z Włoch i Grecji oraz przesiedlanych z Libanu - mają trafić do naszego kraju w tym roku. Docelowo Polska ma przyjąć ok. 7 tys. osób w ciągu dwóch lat (taką unijną decyzję o podziale uchodźców Polska zaakceptowała we wrześniu 2015 r.)

MSWiA chce, by większość spośród 7 tys. uchodźców, których Polska zadeklarowała przyjąć w ciągu dwóch najbliższych lat, trafiło do naszego kraju w 2017 r. Polska stoi na stanowisku, że potrzebne jest jak najszybsze wcielenie planu, który ma zabezpieczyć granice i dokonać rozróżnienia pomiędzy uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi.