Procedury
Polska przyjmie maksymalnie 400 obcokrajowców przetransportowanych z Grecji i Włoch. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016. Ma ono wejść w życie siedem dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
– Relokacje są wewnątrzunijnym procesem mającym na celu zmniejszenie presji azylowej, pod jaką znajdują się niektóre państwa członkowskie w związku z przyjęciem stosunkowo dużej liczby uchodźców w krótkim czasie – wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w uzasadnieniu projektu. I dalej wyjaśnia, że to wyraz solidarności wobec państw, których granice są rubieżami Unii, więc dociera do nich największa liczba cudzoziemców.
Przyjmując uchodźców, Polska realizuje część zobowiązań z 2015 r., podjętych jeszcze przez poprzedni rząd.
– Łączna maksymalna liczba osób, które mogą być relokowane do Polski, wynosi 10 340. Wstępne przyjęcie 400 to rozwiązanie pilotażowe, które może być później wykorzystane przy określaniu zasad przyjmowania cudzoziemców – dodaje MSWiA.
Planowane koszty tego przedsięwzięcia to 10,5 mln zł. Obejmą m.in. wydatki na tłumaczenia, integrację obcokrajowców, opłatę świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych.
Część wydatków zrefunduje Polsce Komisja Europejska. Na jedną osobę relokowaną będzie przyznawać 6 tys. euro.
Poza wydatkami związanymi bezpośrednio z pobytem uchodźców konieczne będzie także zatrudnienie dodatkowych pracowników w instytucjach obsługujących cudzoziemców. Te koszty wyniosą w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców 845 tys. zł, a w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie 376 tys. zł. MSWiA liczy na to, że dzięki temu skróci się czas, w którym cudzoziemcom wypłacane będą świadczenia podczas prowadzenia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.
MSWiA pracuje także nad innymi dokumentami, które dotyczą relokowanych cudzoziemców. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim komendant główny policji, komendant główny straży granicznej lub szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą obligatoryjnie przekazywać informacje szefowi urzędu ds. cudzoziemców, czy wjazd obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Obecnie zakłada się, że jeśli taka informacja nie wpłynęła, to obcokrajowiec nie stanowi zagrożenia.
Nowela wydłuża też termin na udzielenie takiej informacji z 7 do 30 dni. W szczególnych przypadkach będzie mógł być jeszcze przesunięty o kolejne 14 dni.
Etap legislacyjny
Projekty w trakcie konsultacji