Rada gminy nie może narzucać sposobu publikacji zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej. Jest to bowiem kwestia techniczna dotycząca sposobu wykonania uchwały, a to wyłączna kompetencja wójta – uznał wojewoda śląski.
Rada gminy Marklowice uchwaliła regulamin korzystania z publicznego boiska sportowego, bieżni oraz stanowiska do skoku w dal. W ten sposób skorzystała z kompetencji przysługującej jej na mocy art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.). Zgodnie z tym aktem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W jednym z paragrafów radni postanowili, iż regulamin należy umieścić w widocznym miejscu w obiekcie, którego dotyczy, a także podać do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej. Chodziło o to, by dokument był łatwo dostępny do wglądu.
W toku badania legalności taki zapis zakwestionował jednak wojewoda śląski. Stwierdził on, że sposób rozpowszechniania treści regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej jest kwestią stricte techniczną mieszczącą się w zakresie problematyki wykonania uchwały. Tymczasem zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym określanie sposobu wykonania przyjętych przez radę aktów jest zarezerwowane wyłącznie dla wójta.
„To wójt gminy Marklowice, wykonując przedmiotową uchwałę i jednocześnie określając sposób jej wykonania, będzie rozstrzygał o tym, gdzie zostanie wywieszona treść przedmiotowego regulaminu” – wskazał organ nadzoru.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 9 grudnia 2015 r., nr NPII.4131.1.456.2015.