Znowelizowana ustawa Prawo restrukturyzacyjne podpisana jeszcze przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Głównym celem nowych regulacji jest wprowadzenie skutecznych instrumentów, które wspomogą firmy z problemami finansowymi i zapobiegną ich likwidacji. Zmieni się również pojęcie „stanu niewypłacalności”.

Zgodnie z realizacją zasady tzw. „drugiej szansy” lansowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nowa ustawa przewiduje kilka form postępowań restrukturyzacyjnych. Przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru procedury dopasowanej do swoich potrzeb i skali zagrożenia upadłością. Nowa ustawa wyróżnia kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

• postępowanie o zatwierdzenie układu;
• przyspieszone postępowanie układowe;
• postępowanie układowe;
• postępowanie sanacyjne.


Wymienione rodzaje postępowań mają pomoc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej (niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością) przeprowadzić zmianę strukturę majątku, zobowiązań i zobowiązań i zatrudnienia dla ratowania bytu prawnego przedsiębiorcy, a przez to miejsc pracy i ekonomicznie wydajnych przedsięwzięć.

Reklama

Ustawa zakłada odstąpienie od zbędnej procedury gromadzenia odpisów papierowych faktur w aktach sprawy, jeżeli wierzytelności są niesporne i znajdują się w księgach rachunkowych dłużnika. Nie będzie konieczne udowadnianie papierowym dokumentem każdej niespornej złotówki. W razie wierzytelności spornych odpisy dokumentów będą wymagały poświadczenia lub złożenia oryginału kiedy zaistnieje wątpliwość co do ich prawdziwości.

Reklama

Stan niewypłacalności – nowa definicja

Nowelizacja wprowadza nową definicję stanu niewypłacalności, a tym samym przesłanki ogłoszenia upadłości. Pojęcie zostanie oparte na braku zdolności wykonywania zobowiązań pieniężnych, a nie na przejściowych trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Podkreślić także należy odejście od uprzywilejowania w procedurze upadłościowej wierzytelności publicznoprawnych, w szczególności w zakresie podatków i innych danin publicznych oraz wprowadzenie regulacji, która pozwoli dłużnikowi na złożenie (wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) wniosku o sprzedaż – w ramach postępowania upadłościowego – przedsiębiorstwa lub części jego składników majątkowych.

Sąd restrukturyzacyjny

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie rozpoznawał sąd restrukturyzacyjny (Sąd rejonowy – gospodarczy).

Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego będą: dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna oraz wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone z udziałem nadzorcy, którym będzie nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo zarządcy.

Gwarancje poszanowania praw

Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe gwarancje poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza.

Ponadto ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zwany dalej „Rejestrem”. Rejestr będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy wymaganych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości.

Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne

W ustawie znajdują się również przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także regulacje obejmujące odrębne postępowania restrukturyzacyjne, w tym: postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, emitentów obligacji, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków hipotecznych oraz instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r.

Ustawa będzie miała zastosowanie jedynie dla przedsiębiorców. Z zakresu podmiotowego wyłączone zostały: Skarb Państwa i samorządy, banki państwowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz fundusze inwestycyjne

Źródło: Prezydent RP, Ministerstwo Sprawiedliwości