W wynajętym budynku prowadzę hotel. Umowa najmu nie obejmuje jednak restauracji i sal konferencyjnych w tym obiekcie. Państwowa Straż Pożarna (PSP) po kontroli nakazała mi dostosowanie drogi ewakuacyjnej do wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz zabezpieczenie przed zadymieniem pionowej drogi ewakuacyjnej. Do czasu wykonania tych obowiązków zakazano użytkowania obiektu. Uważam, że rozstrzygnięcie to powinno zostać skierowane do właściciela budynku, a nie do mnie jako wynajmującego. Czy właściwie PSP wskazała adresata decyzji?
EKSPERT RADZI
Nie, PSP nieprawidłowo wskazała adresata wydanej decyzji. W art. 3 ust. 2 o ochronie przeciwpożarowej (dalej: u.o.ppoż.) wymieniono bowiem podmioty odpowiedzialne za naruszenie jej przepisów. Są to właściciel, zarządca lub użytkownik, a także osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu. Pod pojęciem użytkownika należy rozumieć również najemcę lub dzierżawcę obiektu. Dlatego PSP przed wydaniem decyzji powinna dokonać analizy warunków najmu. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 maja 2015 r. (sygn. akt II OSK 2582/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl), kluczowe znaczenie dla określenia adresata obowiązków ma art. 4 u.o.ppoż. Z tego przepisu wynika, że środki stosowane przez organy straży pożarnej przede wszystkim mają na celu wykonanie nałożonych obowiązków i zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.
Ponadto zadaniem decyzji wydanej z mocy art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP jest uchronienie przed zagrożeniem dla życia ludzi korzystających z obiektu, w szczególności przed powstaniem w nim pożaru. Z tych też przyczyn adresatem decyzji zakazującej użytkowania obiektu z uwagi na naruszenia przepisów przeciwpożarowych jest podmiot wskazany w art. 3 ust. 2 u.o.ppoż., który będzie miał prawną i faktyczną możliwość jej realizacji. Jeżeli więc hotel został wynajęty w części, a mianowicie z wyłączeniem restauracji i sal konferencyjnych, to zakaz użytkowania obiektu z wyłączeniem tych pomieszczeń należało skierować do czytelnika. Natomiast adresatem zakazu użytkowania pomieszczeń wyszczególnionych w umowie jako wyłączonych z przedmiotu najmu powinien być właściciel obiektu. Tak orzekł w podobnym stanie faktycznym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 2 listopada 2015 r. (sygn. akt II SA/Gl 787/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 2, art. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1340 ze zm.).
Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).