Nieodpłatną pomocą prawną objęte zostaną między innymi osoby uprawnione do zasiłków, seniorzy oraz młodzi do 26 roku życia. Pomysł w całości finansowany ma być z budżetu państwa.

Darmową pomoc prawną zainteresowani będą mogli uzyskać w 1524 punktach ulokowanych na terenie całego kraju (minimum dwa w powiecie), w których swoje dyżury będą pełnić profesjonaliści. Porad prawnych udzielać mają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatem. Co więcej, w wyjątkowych przypadkach, ekspertami będą mogli zostać również aplikanci adwokaccy i radcowscy.

Dodatkowo w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Jaki rodzaj pomocy uzyskamy?

Na czym dokładnie polegać będzie nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnione osoby będą mogły uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach czy spoczywających na niej obowiązkach. Eksperci będą mogli też wskazać takiej osobie sposób rozwiązania jej problemu prawnego czy udzielić pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Radcowie i adwokaci pomogą również w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Na etapie przesądowym darmową pomoc prawną otrzymają:

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Czego może dotyczyć pomoc prawna na etapie przesądowym?

• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Spraw z jakiego okresu nie obejmie darmowa pomoc prawna?

1) prawa podatkowego związanych prowadzenia działalności gospodarczej;
2) prawa celnego;
3) prawa dewizowego;
4) prawa handlowego;
5) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej