Przesłanki bezskuteczności egzekucji można ustalić w każdy dopuszczalny i przewidziany prawem sposób.
TEZA: „Bezskuteczność egzekucji” to taki stan faktyczny, w którym istnieją niezaspokojone zobowiązania dłużnika, a których nie można wyegzekwować ze względu na brak majątku spółki, z którego wierzyciel mógłby zaspokoić należną wierzytelność.
STAN FAKTYCZNY: Sąd okręgowy nadał tytułowi egzekucyjnemu – nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności przeciwko uczestnikowi postępowania. Chodziło o kwotę ponad 286 tys. zł. Uczestnik był wspólnikiem spółki jawnej, która była dłużnikiem w tej sprawie i przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. Uczestnik wniósł zażalenie. Zarzucił, że postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce nie było bezskuteczne, a więc wniosek o nadanie klauzuli był przedwczesny.
Reklama
UZASADNIENIE: Sąd apelacyjny oddalił zażalenie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 7781 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że będzie ona bezskuteczna. Przepisy nie definiują pojęcia „bezskuteczności egzekucji”. Jest ono rozumiane w analogiczny sposób jak bezskuteczność egzekucji z art. 299 par. 1 k.s.h. Dla właściwego rozumienia tego pojęcia można sięgnąć do orzecznictwa. I tak pojęcie „egzekucja” wiąże się z czynnościami dochodzenia roszczeń na drodze przymusu państwowego, na drodze postępowania egzekucyjnego regulowanego przez normy postępowania cywilnego, względnie na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Z kolei pojęcie „bezskuteczność” to niemożność zaspokojenia się przez wierzyciela. Można zatem powiedzieć, że „bezskuteczność egzekucji” to taki stan faktyczny, w którym istnieją niezaspokojone zobowiązania dłużnika, a których nie można wyegzekwować ze względu na brak majątku spółki, z którego wierzyciel mógłby zaspokoić należną wierzytelność.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 listopada 2015 r., sygn. akt V ACz 1182/15