Sądy upadłościowe będą miały obowiązek podawania informacji o wydanych zakazach prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 373–377 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) sąd upadłościowy może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Od 1 stycznia 2016 r. okres ten będzie wynosił od roku do dziesięciu lat - w związku z wejściem w życie ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która zmienia art. 373 ust. 1 prawa upadłościowego w tym zakresie. Informacja taka powinna zostać wpisana do rejestru, a kolejnym krokiem będzie wykreślenie wpisu.
Dotychczas art. 31 ust. 5 u.s.d.g. przewidywał, że informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przekazywane są do rejestru przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwe organy. Zatem nie było przepisu upoważniającego do przekazywania takich informacji przez sądy upadłościowe. Dodana regulacja umożliwia dokonywanie z urzędu wpisu przez te sądy.