Sądy upadłościowe będą miały obowiązek podawania informacji o wydanych zakazach prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 373–377 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) sąd upadłościowy może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Od 1 stycznia 2016 r. okres ten będzie wynosił od roku do dziesięciu lat - w związku z wejściem w życie ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która zmienia art. 373 ust. 1 prawa upadłościowego w tym zakresie. Informacja taka powinna zostać wpisana do rejestru, a kolejnym krokiem będzie wykreślenie wpisu.
Dotychczas art. 31 ust. 5 u.s.d.g. przewidywał, że informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przekazywane są do rejestru przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwe organy. Zatem nie było przepisu upoważniającego do przekazywania takich informacji przez sądy upadłościowe. Dodana regulacja umożliwia dokonywanie z urzędu wpisu przez te sądy.
Oprócz tego na te podmioty nałożono również obowiązek informowania o:
● zatarciu skazania,
● wykonaniu środka karnego,
● przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia wpisanego do rejestru,
● uchyleniu takiego orzeczenia z uwagi na wznowienie postępowania lub kasację wyroku,
● stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w rejestrze.
Dotychczas żaden przepis nie regulował, jaki organ ma informować CEIDG o zaistnieniu powyższych sytuacji związanych z orzeczonym wcześniej zakazem, zgłoszonym już do rejestru przez właściwy sąd lub Krajowy Rejestr Karny.
Prostsze wykreślenie z rejestru
Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić firmę, musi dziś we wniosku oprócz danych identyfikacyjnych (lub danych spółek cywilnych, w których jest wspólnikiem) podać wszystkie adresy wykonywania działalności gospodarczej. Po wejściu w życie nowelizacji będzie z tego obowiązku zwolniony
Ponadto nowelizacja w art. 34 u.s.d.g. usunęła trzy przypadki, w których do wykreślenia wpisu w rejestrze niezbędne było wydanie decyzji administracyjnej przez ministra gospodarki. RAMKA 1
Pierwsza sytuacja dotyczyła prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Po zmianach czynność ta będzie odbywać się w drodze dopisywania informacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Druga sytuacja dotyczyła wykreślenia z urzędu wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Minister gospodarki, wydając z urzędu decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z tego powodu, nie przeprowadzał postępowania wyjaśniającego. Nie rozstrzygał jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Nie było więc uzasadnionych przyczyn, by wydawać w tej sytuacji decyzję.
Trzecia sytuacja dotyczyła wykreślenia wpisu z powodu niezłożenia wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia jej zawieszenia.
Rozwiązanie przewidziane w dotychczasowym art. 34 ust. 2 pkt 3 u.s.d.g. było nieefektywne. Co więcej, co miesiąc kilka tysięcy wpisów kwalifikowało się do wydania przez ministra gospodarki decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. W systemie CEIDG wpisy te opatrzone są informacją o podleganiu wykreśleniu z urzędu. Ponieważ przesłanka do wykreślenia jest nieodwracalna i istnieje nawet wtedy, gdy przedsiębiorca chce wykonywać działalność gospodarczą, wpis tego przedsiębiorcy oczekuje w kolejce do wykreślenia.
Przedsiębiorca, który chciał wykonywać działalność, musiał jak najszybciej złożyć wniosek o wykreślenie samodzielnie i wpisać się od nowa albo czekać kilka miesięcy na wydanie decyzji.
Przedsiębiorca, który uchybi temu terminowi (tzn. nie złoży wniosku o wznowienie w ciągu dwóch lat od dokonania zawieszenia), będzie mógł dokonać wpisu do rejestru ponownie, o ile podejmie decyzję o ponownym wykonywaniu działalności gospodarczej.
Nowelizacja nie przewiduje żadnego zawiadomienia firmy o jej wykreśleniu z rejestru, gdy nastąpi to w drodze czynności materialno-technicznej. W praktyce przedsiębiorca może nie wiedzieć, że wystąpiły przesłanki do usunięcia jego z rejestru.
! Przedsiębiorca, który po dwóch latach trwania zawieszenia działalności firmy nie złoży wniosku w sprawie jej wznowienia – będzie wykreślany najpóźniej po siedmiu dniach od wpływu tego terminu. Nie będą mu przysługiwały żadne środki odwoławcze.
RAMKA 1
Wydanie decyzji
Po wejściu w życie nowelizacji minister gospodarki wykreśli przedsiębiorcę z rejestru w drodze decyzji administracyjnej, gdy:
● stwierdzi trwałe zaprzestanie przez niego wykonywania działalności gospodarczej;
● przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej najpóźniej dzień po dacie, do której zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej;
● przedsiębiorca utracił uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej;
● wpis został dokonany z naruszeniem prawa.
RAMKA 2
Wykreślanie bezzwłoczne
Z CEIDG niezwłocznie będzie wykreślany przedsiębiorca:
● jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności nie złoży wniosku w sprawie jej wznowienia;
● gdy w rejestrze została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
● po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o jego zgonie.
PRZYKŁAD
Niezłożenie wniosku o wznowienie
Przedsiębiorca (niezatrudniający pracowników) złożył wniosek 24 listopada 2013 r. o zawieszenie działalności gospodarczej. Przed 24 listopada 2015 r. nie złożył wniosku o wznowienie firmy. W tej sytuacji minister gospodarki wszczynał z urzędu postępowanie administracyjne o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru. Procedura ta kończyła się wydaniem decyzji, od której przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Po wejściu w życie nowelizacji minister gospodarki wykreśli taką firmę bez konieczności wydawania jakichkolwiek rozstrzygnięć administracyjnych.