Składając wniosek o wpis do CEIDG, przy okazji będzie można zgłosić dane niezbędne do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Nie trzeba będzie w tej sprawie składać osobnego zgłoszenia do odpowiedniego oddziału ZUS
Integralną częścią wniosku do rejestru jest przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Po wejściu w życie nowelizacji wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca będzie mógł zgłosić dane w zakresie sposobu rozliczania się z podatku dochodowego i prowadzenia rachunkowości w firmie.
Na przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej spoczywa obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu, jeśli uległy zmianie dane objęte wpisem. Nowelizacja doprecyzowała, że należy zgłosić tylko taką zmianę danych, które faktycznie figurują w rejestrze. Dlatego z art. 31 u.s.d.g. usunięto odniesienie do art. 25 ust. 3 u.s.d.g. Przepis ten dotyczy bowiem informacji, które choć stanowią integralną część wniosku o wpis do rejestru, nie są danymi, które podlegają wpisowi.
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł również wskazać we wniosku o wpis do rejestru dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego siebie oraz członków rodziny w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
Wprowadzenie tych rozwiązań pozwoli przedsiębiorcy złożyć w jednym miejscu wniosek o wpis do CEIDG oraz załączyć do niego wszystkie dane niezbędne do zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczenia. Możliwe będzie również dokonanie w ten sam sposób zmiany tych danych, a także ich wykreślenia. Przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Natomiast zgłaszanie do ubezpieczenia pracowników oraz innych osób ubezpieczonych będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach, np. za pomocą e-PUAP.
RAMKA
Nowe elementy formularza
Nowelizacja wprowadza nowe elementy, które będą mogły być integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. W ramach formularza przedsiębiorca będzie mógł żądać przyjęcia zawiadomienia o:
● wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
● wyborze sposobu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
● prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
● zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także o rozwiązaniu tych umów,
● zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego (albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) siebie albo członków swojej rodziny.
PRZYKŁAD
Zmiana formy opodatkowania
Przedsiębiorca we wniosku podał, że będzie się rozliczał z fiskusem w formie karty podatkowej. Zamierza zmienić sposób rozliczenia na podatek liniowy. Nie musi zgłaszać tego do CEIDG, gdyż informacja ta, czyli wybrana forma rozliczania, w ogóle nie figuruje w tym rejestrze. Zmianę musi jednak podatnik zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu. Ma na to czas do 20 stycznia danego roku kalendarzowego.
Wzór takiego pisma nie jest nigdzie określony w przepisach, ważne jedynie, aby zawierało dane podatnika wraz z numerem NIP, datę, informację, do kogo adresowane jest to pismo (naczelnik urzędu skarbowego), oraz oświadczenie, na jaką formę opodatkowania podatnik się decyduje. Podatnicy decydujący się na rozliczanie na podstawie karty podatkowej muszą zgłosić ten fakt na formularzu PIT-16.

O wszystkich zmianach w CEIDG przeczytasz tu >>>>>