Kontynuujemy omawianie przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). W trzeciej części komentarza doradcy restrukturyzacyjni z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA przybliżają materię uregulowaną w art. 47-75 p.r.
Artykuły od 47 do 50 zawierają regulacje w zakresie wynagrodzenia nadzorcy sądowego, art. od 51 do 64 odnoszą się do kompetencji i obowiązków zarządcy, a także zasad ustalenia jego wynagrodzenia. Ostatnia część omawianych w niniejszym dodatku przepisów, tj. art. 65-75 p.r., obejmuje ogólne regulacje dotyczące uczestników postępowania, w szczególności instytucję kuratora dla dłużnika czy wierzyciela oraz wpływ otwarcia postępowania na sytuację prawną dłużnika.
Skuteczne przeprowadzenie procesu naprawy dłużnika zapewnia doradca restrukturyzacyjny – profesjonalista, który ma za zadanie postawić trafną diagnozę sytuacji gospodarczej podmiotu, służyć pomocą dłużnikowi we wdrożeniu zaproponowanych przez siebie środków naprawczych, a jednocześnie zabezpieczyć słuszny interes ogółu wierzycieli.