Artykuły od 47 do 50 zawierają regulacje w zakresie wynagrodzenia nadzorcy sądowego, art. od 51 do 64 odnoszą się do kompetencji i obowiązków zarządcy, a także zasad ustalenia jego wynagrodzenia. Ostatnia część omawianych w niniejszym dodatku przepisów, tj. art. 65-75 p.r., obejmuje ogólne regulacje dotyczące uczestników postępowania, w szczególności instytucję kuratora dla dłużnika czy wierzyciela oraz wpływ otwarcia postępowania na sytuację prawną dłużnika.

Skuteczne przeprowadzenie procesu naprawy dłużnika zapewnia doradca restrukturyzacyjny – profesjonalista, który ma za zadanie postawić trafną diagnozę sytuacji gospodarczej podmiotu, służyć pomocą dłużnikowi we wdrożeniu zaproponowanych przez siebie środków naprawczych, a jednocześnie zabezpieczyć słuszny interes ogółu wierzycieli.

Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są zawsze z udziałem pozasądowego organu postępowania, jakim jest nadzorca układu, nadzorca sądowy albo zarządca. Każdą z tych funkcji może pełnić wyłącznie doradca restrukturyzacyjny (lub też spółka, której zarząd lub odpowiadający majątkiem wspólnicy są doradcami restrukturyzacyjnymi). Ze względu na ciążące na doradcy obowiązki w toku postępowania – w tym szczególnie przygotowanie planu restrukturyzacyjnego i jego skuteczne wdrożenie, ale też analizę otoczenia prawnego dłużnika – powinna być to osoba mająca wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie zarówno prawa, jak i ekonomii. Kluczową rolą doradcy w każdym z postępowań jest znalezienie równowagi między słusznym interesem wierzycieli a dążeniem do naprawy przedsiębiorstwa.

Powołanie w konkretnym postępowaniu doradcy restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji nadzorcy czy zarządcy uzależnione jest od rodzaju prowadzonej procedury restrukturyzacyjnej. Najszersze uprawnienia, ale i obowiązki w postępowaniu restrukturyzacyjnym, ustawodawca nałożył na zarządcę. Sprawuje on funkcję w trzech rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych: przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz przede wszystkim postępowaniu sanacyjnym. W każdym z wymienionych postępowań powołanie zarządcy wiąże się co do zasady z odebraniem zarządu własnego dłużnikowi i przekazaniem go zarządcy.

Zarządca jako pozasądowy organ postępowania restrukturyzacyjnego pełni funkcje w dwóch sferach. Pierwsza obejmuje sferę czynnego zarządzania przedsiębiorstwem dłużnika oraz jego nadzorowania, jeżeli sąd zezwolił dłużnikowi na samodzielny zarząd. Druga dotyczy sfery czynności administracyjnych i sprawozdawczych. Oba obszary dotyczą zarówno postępowania sanacyjnego, jak i układowego. Niniejsze opracowanie przybliża szczegółowe rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w tym zakresie.

Autorami komentarza do przepisów omówionych w trzeciej części są: Anna Michalska (art. 47-50), dr Patryk Filipiak (art. 51-64) oraz Bartosz Sierakowski (art. 65-75).

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 3)

Pierwsza część komentarza do ustawy Prawo restrukturyzacyjne ukazała się 22 września, a druga – 27 października. Następna część ukaże się 29 grudnia

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl