Przepisy dają możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Czy oznacza to, że spółka przekształcona będzie w relacjach gospodarczych tym samym podmiotem, lecz tylko występującym w nowej postaci organizacyjno-prawnej?
Agata Okorowska radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu / Dziennik Gazeta Prawna
W rezultacie przekształcenia spółka cywilna traci byt bez konieczności przeprowadzania likwidacji. W jej miejsce powstaje podmiot w wybranej przez przedsiębiorców – wspólników formie prawnej, przejmujący wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej.
Ponieważ sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, a tylko stosunkiem zobowiązaniowym między wspólnikami – w ramach którego prowadzą oni wspólnie działalność gospodarczą – to jej przekształcenie w spółkę handlową ma specyficzny charakter. Dotyczy to szczególnie sfery majątkowej. Otóż majątek wspólników spółki cywilnej, stanowiący ich współwłasność łączną, od dnia przekształcenia staje się majątkiem spółki handlowej. Przechodzą na nią również zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane spółce cywilnej. Wspólnicy uczestniczący w tych zmianach stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki handlowej. Przekształcenie spółki cywilnej skutkuje więc sukcesją uniwersalną wspólnych praw i obowiązków wspólników na spółkę.
Przyjmuje się, że występuje kontynuacja praw i obowiązków. Tak orzekł np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 lutego 2012 r. (sygn. akt I SA/Kr 2075/11). Spółka przekształcona jest tym samym podmiotem, tylko występującym w obrocie w nowej postaci organizacyjno-prawnej. Spółka przekształcona, będąca rezultatem przeistoczenia się spółki cywilnej, staje się właścicielem ruchomości i nieruchomości, dotychczasowej wspólności łącznej wspólników bez potrzeby dokonywania dodatkowych czynności prawnych, a tylko poprzez zgłoszenie do odpowiednich rejestrów, ksiąg wieczystych itp. Z mocy prawa wstępuje też w stosunki procesowe, np. jako strona toczącego się już postępowania sądowego ze wszelkimi uprawnieniami, zachowaniem terminów, obowiązków dowodowych itp.