Ostatnimi czasy dosyć głośno komentowano w mediach nieprawidłowości, jakich dopuszczali się komornicy podczas dokonywania czynności w ramach przeprowadzanego postępowania egzekucyjnego. Jak pokazuje praktyka, nie tak rzadko zdarza się, że mimo spłaty długu komornik dokonuje np. zajęcia wynagrodzenia za pracę. Czy istnieją w takim razie jakiekolwiek mechanizmy prawne chroniące przed niewłaściwym postępowaniem komornika?

Skarga na czynności komornika jako instrument ochrony

Instrumentem prawnym mającym na celu ochronę osoby, której prawa zostały przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, jest skarga na czynności komornika wnoszona do sądu rejonowego. Jak wskazują przepisy prawa, skargę może złożyć strona postępowania egzekucyjnego lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Dlatego też w sytuacji, gdy dłużnik spełnił całe świadczenie a mimo to komornik dokonał zajęcia jego wynagrodzenia za pracę, może on wnieść do sądu skargę na czynności komornika.

Skarga na czynności komornika

Do jakiego sądu należy wnieść skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu rejonowego. Właściwy miejscowo jest sąd przy którym działa komornik, chyba że wierzyciel dokonał wyboru komornika innego niż przewidziany w przepisach ustawowych. Wówczas skargę należy wnieść do sądu, który byłby właściwy według ogólnych zasad, czyli do sądu, przy którym działa ten komornik, który zgodnie z regulacją ustawową byłby właściwy miejscowo w danej sprawie. Zasadą jest, że skargę wnosi się bezpośrednio do wydziału sądu rejonowego, w którym nadano klauzulę wykonalności danemu tytułowi egzekucyjnemu.

Jaki jest termin na wniesienie skargi?

Przepisy prawa ustanawiają dla wniesienia skargi na czynności komornika termin tygodniowy. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku egzekucji z nieruchomości skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga. Niemniej jednak zasadą jest, że na wniesienie skargi na czynności komornika mamy tydzień.

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Jeżeli skarga ma dotyczyć zaniechania przez komornika czynności, wówczas wnosi się ją w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Co w sytuacji, gdy wniesiemy skargę na czynności komornika do sądu niewłaściwego miejscowo?

Zgodnie z przyjętą praktyką sądową skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.). Co ważne, skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu (zob. uchwała SN z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt III CZP 73/14).

Jak prawidłowo sporządzić skargę na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, jak również powinna określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Skarga na czynności komornika <druk>

Podstawa prawna:
Art. 126, art. 200, art. 767, art. 986 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl