Złożyłem pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pewnej spółce, od której dochodzę roszczeń pieniężnych. Wciąż czekam na jego rozpatrzenie. Dowiedziałem się, że już po złożeniu i opłaceniu pozwu, ale przed jego rozstrzygnięciem spółka zmieniła adres. Czy mogę, a może wręcz powinienem, poinformować e-sąd o tej modyfikacji? Obawiam się, że jeśli tego nie zrobię, mój pozew nie zostanie rozpatrzony – pisze pan Albert.
Składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. e-sąd), osoba dochodząca roszczeń musi wskazać adres strony pozwanej. To na niego sąd będzie kierował wszelką korespondencję dla pozwanego, w tym nakaz zapłaty roszczenia, którego dotyczy pozew. Niezwykle istotne jest, by adres był aktualny. Jeśli sąd nie będzie mógł skutecznie doręczyć korespondencji pozwanemu, sprawa może nie zostać rozpatrzona merytorycznie w ramach elektronicznego postępowania i trafi do tradycyjnego sądu.
Jeśli pozwanym jest jednoosobowy przedsiębiorca, warto podać adres wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG – Firma.gov.pl), a w odniesieniu do spółek ten z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS – Ems.ms.gov.pl). Obie bazy są bezpłatnie dostępne w sieci, więc sprawdzenie w nich bieżącego adresu określonego podmiotu jest niezwykle proste.
Odpowiadając na pytanie pana Alberta, należy podkreślić, że obowiązkiem powoda jest wskazanie adresu pozwanego, który jest aktualny w chwili składania pozwu. Świadome wprowadzenie w błąd sądu na tym etapie grozi karą grzywny. Gdy zmiana adresu – jak w przypadku czytelnika – nastąpiła już po skutecznym wniesieniu e-pozwu, powód nie ma obowiązku zawiadomienia sądu o tym fakcie. Jednak z punktu widzenia skuteczności walki o swoje prawa przed e-sądem warto to zrobić (patrz porada eksperta).
W jaki sposób? Trzeba skorzystać z możliwości wniesienia pisma procesowego w ramach danego elektronicznego postępowania upominawczego. W tym celu należy na swoim koncie w e-sądzie wejść w zakładkę „Moje sprawy”, wybrać interesującą nas sprawę, a następnie rubrykę „Pisma procesowe”. Jest tam dostępna opcja „Wnieś pismo”. Następnie wystarczy zwięźle w kilku zdaniach opisać informację, którą mamy do przekazania sądowi. W przypadku naszego czytelnika będzie to wiadomość, że po wniesieniu pozwu dowiedział się o zmianie adresu pozwanej spółki. Trzeba wówczas podać ten nowy adres. Pisma procesowe podpisuje się dokładnie tak samo jak e-pozew, a więc najlepiej wykorzystać do tego bezpłatny certyfikat, który pobrało się na komputer ze swojego konta w e-sądzie.
Co ważne, możliwość składania pism procesowych jest wolna od opłat, a więc nie trzeba uzupełniać wpłaty, którą wniosło się na etapie składania pozwu.
Tak wniesione pismo procesowe stanie się integralną częścią elektronicznych akt sprawy procedowanej przed e-sądem.
Uwaga
Osoba, która złożyła pozew w e-sądzie, nie ma możliwości wnoszenia uzupełniających go pism procesowych drogą papierową
Podstawa prawna
Art. 126, art. 187, art. 50531–50532 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
OPINIA EKSPERTA

Anna Paterak-Konon prawnik z kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy:

W przypadku powzięcia przez powoda informacji o zmianie siedziby pozwanej spółki po wniesieniu pozwu do e-sądu, a przed wydaniem nakazu zapłaty, powód powinien złożyć drogą elektroniczną pismo procesowe, w którym wskaże aktualną siedzibę pozwanego. Działanie to nie jest obowiązkiem procesowym, ale z pewnością jest w interesie powoda, bowiem niemożność skutecznego doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty może skutkować nawet przekazaniem sprawy do sądu według właściwości ogólnej, co znacznie przedłuży postępowanie i narazi powoda na dalsze koszty.
W toku elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) powód jest uprawniony do wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Pozew złożony w EPU powinien czynić zadość wszystkim wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych określonych w art. 126 k.p.c. oraz 187 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) Ponadto, zgodnie z art. 50532 k.p.c., pozew złożony w EPU powinien zawierać dodatkowe dane identyfikujące pozwanego.
Z uwagi na często spotykane w praktyce wskazywanie w pozwach kierowanych do e-sądu m.in. nieaktualnych danych adresowych pozwanych, co skutkowało pozbawieniem lub istotnym ograniczeniem strony pozwanej prawa do obrony, ustawodawca wyposażył e-sąd we wskazane w art. 50532 par. 3 k.p.c. uprawnienie do skazania na grzywnę powoda, gdy strona powodowa w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczyła w pozwie np. miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego.
W analizowanej sytuacji e-sąd nie byłby uprawniony do nałożenia grzywny wtedy, gdy siedziba spółki zmieniłaby się dopiero po wniesieniu pozwu. Gdyby jednak siedziba pozwanej spółki zmieniła się przed wniesieniem pozwu do e-sądu, a powód wskazałby nieaktualną siedzibę pozwanego, to takie działanie mogłoby zostać ocenione jako brak należytej staranności. W analizowanej sprawie zasadne byłoby niezwłoczne złożenie drogą elektroniczną do e-sądu pisma procesowego zawierającego informacje o zmianie siedziby pozwanej spółki. W przypadku bowiem niemożności prawidłowego doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty – np. gdy jego miejsce pobytu nie jest znane – e-sąd w pierwszej kolejności wezwie powoda do wskazania adresu pozwanego. Następnie w przypadku nieusunięcia przez powoda niniejszego braku, a w konsekwencji niemożności skutecznego doręczenia nakazu zapłaty, e-sąd uchyli nakaz zapłaty wydany w EPU i przekaże sprawę do sądu według właściwości ogólnej, co znacząco przedłuży postępowanie i może utrudnić skuteczne dochodzenie zwrotu wierzytelności ze względu na upływ czasu.