Czy kierownik jednostki samorządu terytorialnego może prowadzić agitację wyborczą w urzędzie? Czy ma prawo zlecać urzędnikom przygotowanie różnego rodzaju sprawozdań i zestawień, które są prezentowane na spotkaniach z wyborcami?
dr Marcin Mazuryk radca prawny Szmulik i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. / Dziennik Gazeta Prawna
Nie. Zgodnie z art. 108 par. 1 pkt 1 kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.) prowadzenie agitacji wyborczej jest zabronione na terenie urzędów administracji rządowej, samorządowej oraz sądów. Przy czym zakaz ten nie ogranicza się wyłącznie do budynków, lecz także do parceli, na których są one posadowione. Nie zamożna zatem umieszczać materiałów wyborczych na ścianach urzędów czy parkanach otaczających je ogrodzeń. Złamanie tego zakazu w świetle art. 494 par. 1 ww. kodeksu zagrożone jest karą grzywny.
Agitacja wyborcza jest elementem kampanii wyborczej i rozumiemy przez nią publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub na konkretnego kandydata. Taka forma działalności wyborczej jest działalnością propagandową, przedsięwziętą w celu zjednywania wyborców dla poparcia określonych poglądów, idei i haseł głoszonych przez komitet wyborczy lub kandydata (zob. B. Michalak, A. Sokala, „Leksykon prawa wyborczego”, Warszawa 2010). Stąd np. wręczanie przez wójta w siedzicie urzędu ulotek petentom czy też wykorzystywanie ułatwień wynikających z racji pełnionej już funkcji należy uznać za niedopuszczalne. Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że kandydaci do parlamentu nie mają obowiązku zaniechania, zawieszania lub ograniczania swojej działalności zawodowej, społecznej czy politycznej.
Warto pamiętać, że informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze ogłaszane w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie, przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą. Co istotne, wójt, burmistrz czy prezydent, nawet jeżeli kandyduje w wyborach parlamentarnych, realizuje zadania administracji rządowej. Jest on zobligowany – niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej – do zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.