Zastanawiam się nad wynajmem na weekend sali gimnastycznej w pobliskim gimnazjum, by zorganizować tam konferencję biznesową połączoną z wieczornym bankietem. I to właśnie ta druga część planu okazuje się problematyczna. Otóż w szkole poinformowano mnie, że nawet wynajmując pomieszczenie w dni wolne od zajęć szkolnych, nie będę mógł wnieść na teren placówki napojów alkoholowych. Czy to prawda?
Pracownicy szkoły mieli rację. Ale po kolei. Jednostki samorządu terytorialnego, jako organy prowadzące szkoły, wynajmują pomieszczenia w tych ostatnich. Są to budynki użyteczności publicznej, więc taki sposób osiągania źródeł dodatkowych dochodów jest jak najbardziej zgodny z prawem. Pomieszczenia w szkołach są wynajmowane osobom fizycznym i prawnym w dni powszednie po godzinach zajęć lekcyjnych oraz w dni wolne od nauki. Ogólne zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej (w tym wynajmu) określa rada gminy w drodze uchwały, a szczegóły są doprecyzowywane w umowie cywilnoprawnej zawieranej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta, upoważnioną przez niego osobą, np. dyrektorem szkoły) a najemcą.
Przedsiębiorca, który chce wynająć pomieszczenia w szkole, musi jednak pamiętać, że przepisy przewidują określone ograniczenia w zakresie dowolności korzystania z obiektu najmu. Dzieje się tak dlatego, że szkoła rozumiana jako budynek, gdzie na co dzień realizowane są zadania oświatowe względem młodzieży, podlega szczególnej ochronie i pewnym rygorom korzystania z niej. Takim regulacjom muszą się podporządkować zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i inne podmioty korzystające, choćby w formie najmu, z pomieszczeń szkoły. Należy wyraźnie podkreślić, że bez znaczenia jest to, że dany przedsiębiorca wynajmuje pomieszczenia poza godzinami lub dniami zajęć szkolnych. To, że na mocy umowy najmu użytkuje np. salę gimnastyczną w weekend, a więc gdy nie ma uczniów na terenie budynku, nie wyłącza stosowania przepisu zabraniającego podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkoły. Taki zakaz wynika wprost z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
To nie koniec. W wynajmowanych pomieszczeniach szkoły nie wolno również palić wyrobów tytoniowych, o czym stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Opisane zakazy wynikają wprost z ustaw i dotyczą wszystkich pomieszczeń szkoły niezależnie od tego, czy w danej chwili odbywają się w nich lekcje dla uczniów, czy też są wynajmowane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców. Niektóre gminy, jako właściciele budynków szkół, próbują wprowadzać w tym zakresie różne modyfikacje, np. wyłączając stosowanie zakazów w odniesieniu do określonych pomieszczeń, ale takie inicjatywy są podważane przez organy nadzoru (np. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego nr PNK-I.4131.497.2015, Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3614). Czytelnik nie może więc liczyć na to, że szkoła, której zapłaci za wynajem, pozwoli mu na zorganizowanie na terenie placówki bankietu zakrapianego alkoholem.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286).
Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 298).