Wizerunek oskarżyciela znajdujący się w jego legitymacji służbowej stanowi informację publiczną, ale nie jest związany z pełnieniem funkcji
To oznacza, że udostępnienie zdjęcia podlega ograniczeniu ze względu na prywatność prokuratora – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Reklama
Sprawa była pokłosiem wniosku obywatela, który zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Ł. o udostępnienie zdjęć – w formie odbitki fotograficznej i skanu – wymienionych z imienia i nazwiska czterech oskarżycieli. Domagał się także podania ich roku urodzenia. Swe żądania oparł na ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.). Jak wyjaśnił, wizerunki są mu potrzebne do publikacji książki.

Reklama
Prokurator okręgowy wydał decyzję odmowną. Uzasadniał, że doszłoby do wykorzystania informacji – w postaci wizerunku prokuratorów – w sposób uderzający w godność urzędu prokuratorskiego, a więc sprzecznie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 ze zm.).
Od tej decyzji obywatel się odwołał, a prokurator apelacyjny uchylił w całości decyzję niższej instancji i zobowiązał prokuratora okręgowego do udzielenia wnioskodawcy informacji o roku urodzenia wskazanych funkcjonariuszy publicznych. Uznał, że ta część żądania jest zasadna, bo chodzi o informację publiczną podlegającą ujawnieniu niezależnie od zamiaru wnioskodawcy co do późniejszego jej wykorzystania – nawet niekorzystnego dla osób, których dane zostaną ujawnione. Natomiast co do zdjęć organ uznał, że są to treści wyłączone z zakresu informacji publicznej na zasadzie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – a więc jako dane osobowe określone w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
Wnioskodawca poskarżył się na to rozstrzygnięcie do sądu, a ten skargę uwzględnił z przyczyn formalnych – stwierdził, że decyzja prokuratora apelacyjnego naruszała prawo. Obywatel w istocie jednak przegrał spór. WSA uznał bowiem, że prokuratura dokonała błędnej kwalifikacji informacji w postaci wizerunku prokuratora (jako niemającej charakteru informacji publicznej), co rzutowało na błędne uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej.
Zdaniem WSA informacje o osobach pełniących funkcje publiczne zawarte w dokumentach wytworzonych przez organy władzy, będących w posiadaniu tych organów, stanowią dane publiczne. Ale – co istotne – nie powoduje to automatycznie obowiązku ich udostępniania. Znaczenie ma bowiem ograniczenie ze względu na prywatność, przewidziane w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji. Dlatego zdaniem WSA rok urodzenia prokuratora jest informacją mającą związek z pełnioną funkcją i podlega udostępnieniu. Natomiast wizerunek prokuratora – nie. Stanowi on bowiem informację ze sfery prywatności, niemającą wpływu na objęcie stanowiska prokuratorskiego czy ocenę jego wykonywania. Podobnie jest z miejscem zamieszkania prokuratora czy jego stanem cywilnym.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 3 września, sygn. akt II SA/Bk 452/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia