Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199). Jej cel, to jest przeciwdziałanie podziemiu adopcyjnemu.

Dzięki niej rodzice biologiczni jako przysposabiających ich dziecko będą mogli wskazać wyłącznie swoich krewnych. Jedyny wyjątek dotyczyć będzie małżonka jednego z rodziców, czyli przyszłego ojczyma bądź macochy. Wszyscy inni kandydaci na rodziców adopcyjnych będą musieli natomiast przejść procedurę weryfikacyjną w ośrodku adopcyjnym i odbyć właściwe szkolenie. O nowelizację zabiegał rzecznik praw dziecka, który od lat alarmował o nieprawidłowościach. Pozwalała na nie m.in. redakcja dotychczasowych przepisów, która umożliwiała adopcję ze wskazaniem, nie ograniczając kręgu potencjalnych przysposabiających.
Nowelizacja wprowadza do porządku prawnego również art. 5852 k.p.c. Na jego mocy sądy opiekuńcze zobowiązane będą zawiadomić prokuratora o każdym postępowaniu w sprawach, w których wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego. Co więcej, osoba starająca się o dziecko już we wniosku o adopcję zobligowana będzie wskazać ośrodek, w którym odbyła szkolenie. I to do niego zwróci się sąd o udostępnienie świadectwa przeszkolenia oraz opinii o kandydacie na rodzica. ©?
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 18 września 2015 r.