Świadczenie integracyjne wypłacane osobom uczestniczącym w zajęciach centrum integracji społecznej (CIS) będzie wyłączone z egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego.

Taką zmianę przewiduje ustawa z 5 sierpnia 2015 r. nowelizująca ustawę o zatrudnieniu socjalnym, którą Senat przyjął bez żadnych poprawek. Jej celem jest doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z działalnością CIS oraz klubów integracji społecznej (KIS). Nowela przewiduje m.in., że uczestnikami prowadzonych przez te placówki zajęć reintegracji społecznej i zawodowej będą mogły być osoby uzależnione od narkotyków lub alkoholu, które nie odbyły wcześniej leczenia lub terapii odwykowej. Uszczegółowione zostały też przepisy określające sposób naliczania dotacji dla tych instytucji oraz kwestie związane z przyznawaniem i przedłużaniem statusu CIS.
Ponadto ustawa zwiększa zachęty do aktywnego udziału w zajęciach: podnosi wysokość specjalnej premii motywacyjnej, która będzie mogła wynosić do 50 proc. kwoty świadczenia integracyjnego (stanowi ono równowartość zasiłku dla bezrobotnych). Obecnie jest to 30 proc. Dodatkowo zwiększy się liczba dni wolnych od zajęć, które uczestnik będzie mógł wykorzystać bez konsekwencji w postaci obniżenia świadczenia.
Nowelizacja wprowadza też istotne zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych. Pozwolą one na zakładanie takich spółdzielni przez absolwentów CIS i KIS oraz osoby, które nie skończyły 30 lat lub są powyżej 50. roku życia i mają status poszukującego pracy. Jednostki sektora finansów publicznych udzielające zamówienia niepodlegającego przepisom o zamówieniach publicznych będą mogły zastrzec, że jest ono skierowane wyłącznie do spółdzielni socjalnych. W ten sposób samorządy będą mogły zlecać np. usługi związane ze sprzątaniem czy utrzymaniem terenów zielonych.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta