Nie ma podstaw, by notariusze oraz inne podmioty i instytucje odmawiały honorowania odpisów ksiąg wieczystych uzyskanych z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Takie stanowisko przedstawił Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości, w odpowiedzi na interpelację poselską Jana Burego.
W ustawie o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) przewidziano dwa sposoby korzystania z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Pierwszym jest dostęp powszechny, polegający na możliwości bezpłatnego przeglądania treści konkretnej księgi wieczystej po podaniu jej numeru (przeglądanie ksiąg wieczystych). Z tej możliwości skorzystać może każda osoba fizyczna. Drugi rodzaj dostępu – wyszukiwanie ksiąg wieczystych – przysługuje jedynie podmiotom wskazanym w ustawie i daje możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych według konkretnego, zdefiniowanego kryterium (nazwisko, PESEL właściciela itp.).
Poza jednak opisanymi sposobami ustawodawca poszerzył także dostęp do odpisów i wyciągów z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz zaświadczeń o zamknięciu takich ksiąg wieczystych. Odpowiednie regulacje znalazły się w art. 364 ust. 2 ustawy. Zapisano w nim również, iż odpisy, wyciągi i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. „Teoretycznie w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej wystarczy opłacić wniosek przelewem internetowym i podając adres e-mailowy, uzyskać potrzebne dokumenty bez potrzeby udawania się do siedziby Sądu Rejonowego. Tak uzyskany dokument można przedstawić u notariusza, w banku. Jednak pojawiają się opinie i praktyki pokazujące, że taki wydruk zawierający odpis księgi wieczystej nie jest honorowany przez niektóre instytucje, w tym na przykład notariuszy” – napisał w swej interpelacji poseł Jan Bury.
Jak twierdzi, taka praktyka stosowana jest w niektórych kancelariach notarialnych na terenie województwa podkarpackiego.
W ocenie Jerzego Kozdronia nie jest to jednak praktyka dopuszczalna.
„Brak jest podstaw do niehonorowania przez notariuszy oraz inne podmioty i instytucje, wydruków z systemu EKW uzyskanych w trybie art. 364 ust. 4 ustawy i żądania odpisów wydanych przez sąd. Wydruki takie mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych” – potwierdził minister Kozdroń.