Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów zmienia usytuowanie i nazwę ośrodków do tej pory zwanych RODK-ami. Zespoły te mają być częścią sądów okręgowych, na wzór kuratorów, a nie – jak dotąd - organami pomocniczymi.

Zadaniem opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły będą prowadziły mediacje, przeprowadzały wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadziły poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

W skład zespołów mają wchodzić specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Specjaliści mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje.

Nadzór nad działalnością zespołów w zakresie przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii oraz wykonywania innych czynności określonych w ustawie będzie sprawował Minister Sprawiedliwości, który nie może jednak wkraczać w sferę, w której specjaliści są niezależni.

Pracownicy zespołów sądowych specjalistów nie będą podlegać przepisom dotyczącym pracowników sądów ani Karcie Nauczyciela.

Zmiany dotyczące RODK-ów - jak argumentowali autorzy projektu ustawy - były konieczne, ponieważ konstrukcja ustrojowa tych ośrodków była wadliwa i realizowały one zadania znacznie wykraczające poza przepisy regulujące ich działalność.

Ustawa (z wyjątkiem jednego artykułu) ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.