„Szczegółowe uzasadnienie zarzutów” to - jak podał Urząd - odpowiednik Statement of Objections stosowanego przez Komisję Europejską i inne europejskie organy ochrony konkurencji. Jego cel to podwyższenie standardów sprawiedliwości proceduralnej, w tym prawa do obrony, które wyznaczyło orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądy - unijne, jak i krajowe kładące coraz większy nacisk na przestrzeganie prawa do obrony w postępowaniach administracyjnych.

Wg. zapowiedzi Urzędu, uzasadnienie zarzutów będzie przedstawiane przedsiębiorcy, gdy UOKiK zakończy etap gromadzenia materiału dowodowego. Dokument ten zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne stawianych zarzutów wraz ze wskazaniem dowodów, w oparciu o które dokonano ustaleń, tak aby strona miała możliwość ustosunkowania się do nich przed wydaniem decyzji.

Jak podał UOKiK, wprowadzenie procedury uzasadnienia zarzutów jest odpowiedzią na postulaty środowisk akademickich i przedsiębiorców.

Urząd zamierza także powołać wewnętrzny komitet ewaluacyjny, by zapewnić mechanizm oceny spójności oraz jakości postępowań i decyzji z polityką i priorytetami UOKiK. Do zadań komitetu będzie należała ewaluacja procesu decyzyjnego na każdym jego etapie – od wszczęcia do zakończenia postępowania. W skład komitetu wejdą przedstawiciele kierownictwa UOKiK, departamentów i delegatur.

Ostatnie decyzje to uzupełnienie wcześniejszych zmian, które - według deklaracji UOKiK - mają otworzyć Urząd na kontakty w przedsiębiorcami i zwiększyć przejrzystość jego działań.

Urząd wprowadził m.in. dla swoich pracowników wytyczne dot. kontaktów z przedsiębiorcami, by ułatwić bezpośredni kontakt. Umożliwiono także firmom konsultacje z Urzędem przed złożeniem wniosku o pozwolenie na koncentrację.