Od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie nagrywanie rozpraw także w sprawach karnych. Senat uchwalił już odpowiednie zmiany w kodeksie postępowania karnego. Nowe regulacje mają na celu usprawnienie postępowania oraz zapewnienie stronom prawa do rzetelnego procesu.
Nowela przewiduje, że jeżeli sala sądowa będzie wyposażona w odpowiedni sprzęt, to rejestrowanie rozprawy będzie obowiązkowe. Co istotne, zmiany nie oznaczają, że tradycyjny sposób protokołowania rozprawy zniknie z sądów karnych. Nagranie bowiem nie będzie protokołem elektronicznym, tak jak jest to w przypadku procedury wykroczeniowej i cywilnej, a jedynie załącznikiem do protokołu pisemnego. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „będzie to stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego na rozprawach w sprawach karnych”.
Strony oraz ich przedstawiciele będą mogli otrzymać jedną kopię zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu. Prezes sądu będzie jednak mógł nie wyrazić zgody na sporządzenie takiej kopii, jeżeli będzie to uzasadnione ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie. Za nagranie trzeba będzie też zapłacić. Na razie nie wiadomo ile, gdyż ma to dopiero określić minister sprawiedliwości w rozporządzeniu. W ustawie zastrzeżono jednak, że wysokość tej opłaty musi odpowiadać rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta