Podczas piątkowego posiedzenia członkowie izby wyższej parlamentu wprowadzili wiele zmian do regulacji, na mocy której osoby transseksualne nie będą musiały już pozywać rodziców, by dokonać stosownych zmian w akcie urodzenia. Teraz poprawki czeka głosowanie w Sejmie.
Reklama
Nowa ustawa zmienia procedurę korekty płci metrykalnej na nieprocesową. Właściwym sądem do rozpoznania takiego wniosku ma być Sąd Okręgowy w Łodzi. Zgodnie z decyzją Senatu będzie on wydawać postanowienie w tej sprawie po przeprowadzeniu rozprawy przy drzwiach zamkniętych.
O zmianę oznaczenia płci będzie mogła wnosić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozostająca w związku małżeńskim, u której stwierdzono występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. W tym też celu przedstawiane mają być dwa aktualne, niezależne orzeczenia dwóch lekarzy mających tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub seksuologii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii.
Do wniosku – decyzją Senatu – dołączone ma być oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci.
Przed wydaniem orzeczenia – w wyniku zmian dokonanych przez izbę wyższą – sąd zobligowany będzie wysłuchać wnioskodawcę w obecności biegłego psychologa i psychiatry. W przypadku zaś gdy będzie on mieć małoletnie dzieci – także biegłego z zakresu psychologii dziecięcej.
Etap legislacyjny
Ustawa po głosowaniu w Senacie odesłana do Sejmu