Za odrzuceniem projektu, który do Sejmu trafił w marcu 2013 r., głosowało 418 posłów, 11 było temu przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Odrzucenie poselskiego projektu rekomendowała sejmowa komisja finansów, która nad nim pracowała.

Zdaniem autorów projektu przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który chcieli zmienić, jest wadliwie skonstruowany i rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Prowadzi też do tego, że spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty wskazane w nim muszą płacić podatek, nawet jeżeli w wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi "w ujęciu kompleksowym" odnotowują straty.

Propozycja Sojuszu przewidywała uchylenie przepisu ustawy o CIT, który dotyczy ulgi podatkowej przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Ulga obejmuje tylko dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Uchylenie kwestionowanego w projekcie przepisu spowodowałoby, że wszystkie dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych podlegałyby opodatkowaniu na tych samych zasadach. "Tym samym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego będą płacić podatek dochodowy, tak jak wszystkie inne podmioty gospodarcze, tj. od łącznego wyniku (dochodu) wszystkich prowadzonych przez siebie działalności" - wskazywali autorzy odrzuconego projektu.