Nowelizację poparło 57 senatorów, 34 się wstrzymało. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zastępuje Skarb Państwa w procesach przed sądami i Trybunałami; jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa; opiniuje projekty aktów normatywnych odnoszących się do praw lub interesów SP.

Według nowych przepisów rutynowymi sprawami o wartości do 300 tys. zł, zgodnie z decyzją samej Prokuratorii, będą się zajmowały wskazane przez nią podmioty. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł złożyć zainteresowany podmiot. Natomiast jeśli złoży go szef rządu lub minister skarbu - taki wniosek będzie dla Prokuratorii wiążący, niezależnie od istotności sprawy.

Prokuratoria nie będzie mogła jednak przekazać - będzie musiała prowadzić sama poza kilkoma ustawowymi wyjątkami - sprawy, w których wartość sporu przekracza 10 mln zł.

Inne przepisy nowelizacji precyzują mechanizmy rozliczenia kosztów wynikających z zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię oraz zasady jej polityki kadrowej. Zgodnie z nowelą osoba zatrudniana po raz pierwszy w Prokuratorii jako radca nie byłaby od razy mianowana, lecz zawierano by z nią umowę o pracę na czas określony - nie dłuższy niż trzy lata. Takie rozwiązanie ma pozwolić na ocenę kompetencji osób, które zostaną zatrudnione w Prokuratorii.

Nowela zobowiązuje radców do uzyskania pisemnej zgody prezesa Prokuratorii Generalnej na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Z kolei prezes i wiceprezesi Prokuratorii mają podlegać wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia o stanie majątkowym.

Na koniec 2013 r. prokuratoria prowadziła ok. 7,2 tys. spraw sądowych. Znaczna część z tych spraw (1525) miała wartość przedmiotu sporu przekraczającą 1 mln zł. Wartość przedmiotu sporu jedynie w sprawach wszczętych w 2013 r. wynosiła ok. 15 mld zł. W 2013 r. wśród 4,3 tys. nowych spraw było ok. 1,7 tys. rutynowych - głównie sprawy z powództwa więźniów.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.